Načrt za enakost spolov Mestne občine Maribor

Poglej podmeni

Načrt za enakost spolov Mestne občine Maribor

Akcijski načrta za enakost spolov Mestne občine Maribor (MOM)

Glavni namen Akcijskega načrta za enakost spolov Mestne občine Maribor (MOM) je spodbujanje
in nenehno izboljševanje enakih možnosti, zastopanosti in položaja obeh spolov na vseh področjih
v skladu s točko 3.4.3 Strategije razvoja Maribora 2030 (SRM). SRM predstavlja dolgoročne
strateške razvojne usmeritve Mestne občine Maribor ter podlage za oblikovanje prihodnje
srednjeročne politike na regionalni ravni.

Formalno področje enakih možnosti žensk in moških v Sloveniji ureja Zakon o enakih možnostih žensk in moških. Enakost spolov je tudi visoko na prednostnih nalogah V pravnem redu EU. Evropska komisija je nedavno objavila Strategijo enakosti spolov 2020-2025, ki tudi določa, da bo načelo enakosti spolov uvedeno v program Obzorje 2020 (Horizon 2020), ki od leta 2022 zahteva, da imajo sodelujoči prijavitelji sprejet Akcijski načrt za enakost spolov (v nadaljevanju: akcijski načrt). Ne glede na formalno urejenost, si MOM s tem akcijskim načrtom želi dodatno pripevati k sledečim rešitvam:

 • Enake možnosti spolov pri zaposlovanju in kariernem napredovanju
 • Uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih položajih in po sektorjih
 • Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja znotraj MOM
 • Upoštevanje dimenzije spola v vsebini raziskav in pou6evanja
 • Preprečevanje nasilja na podlagi spola

Enakost spolov je vrednota družbe, ki jo priznava Univerza v Mariboru. Enako velja za odpravo
diskriminacije na temelju spolne usmerjenosti. Kot izpostavlja Evropska komisija, je “enakost
spolov odraz naše identitete« in “bistven pogoj za inovativno, konkurenčno in uspešno evropsko
gospodarstvo. V podjetniŠtvu, politiki in druŽbi kot celoti lahko ves naŠ potencial uresničimo Ie, če
bomo izkoristili vse naše talente in raznolikost.«

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano