Lokalni program za kulturo v Mestni občini Maribor v obdobju 2024 – 2027

Poglej podmeni

Lokalni program za kulturo v Mestni občini Maribor v obdobju 2024 – 2027r

V značaj vtkana, povezuje in vabi. Kultura

Lokalni program za kulturo v Mestni občini Maribor v obdobju 2024–2027 (LPK) je tretji razvojni strateški dokument, ki opredeljuje smernice, prioritete, ukrepe in cilje na področju kulture. Oblikovala ga je strokovna komisija, ki jo je 7. septembra 2021 imenoval župan Aleksander Saša Arsenovič iz strokovnjakov na različnih področjih kulture in občinske uprave. Sestavljajo jo dr. Karolina Babič, mag. Klemen Brvar, Urška P. Černe, Aleš Novak, Marko Podjavoršek in Mojca Redjko. Administrativno podporo in statistične podatke je komisiji zagotavljal Urad za kulturo in mladino (UKM MOM).

Sprejetje lokalnega programa za kulturo je zakonsko predpisan[1] in sistemsko načrtovan ukrep, ki spodbuja in usmerja prizadevanja lokalne skupnosti za celovit razvoj področja kulture. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturodoloča, da javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj Slovenije in slovenskega naroda. Zanj skrbijo Republika Slovenija in lokalne skupnosti. Skladno z določbami omenjenega krovnega zakona na področju kulture lokalna skupnost sprejme svoj lokalni program za kulturo za obdobje štirih let, pri čemer lahko program vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje.

LPK se uvršča med lokalne razvojne strategije in je bil v zgodnji fazi priprave usklajen z Resolucijo nacionalnega programa za kulturo[2] (ReNPK 2022–2029; Uradni list RS, št. 29/22), s Strategijo razvoja Maribora 2030,[3] ki predstavlja dolgoročne strateško-razvojne smernice politike razvoja Mestne občine Maribor (MOM); ter s Strategijo razvoja Slovenije 2030,[4] katere cilj je zagotoviti kakovostno življenje za vse. LPK je usklajen tudi z Novo evropsko agendo za kulturo,[5] s katero se je Evropska komisija odzvala na poziv evropskih voditeljev, naj se s kulturo in z izobraževanjem stori več za ustvarjanje bolj povezane družbe in ponudi vizije privlačne EU. Njen cilj je izkoristiti celoten potencial kulture za pomoč pri vzpostavitvi bolj vključujoče in pravične Unije, ki podpira inovacije, ustvarjalnost ter trajnostna delovna mesta in rast. Ob zaključku priprave dokumenta so bile smiselno upoštevane tudi usmeritve iz Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024 – 2031, ki jo je Vlada RS sprejela 30. maja 2024, ki kulturo razume kot javno dobro in se zavzema za široko dostopnost kulturnih vsebin za prebivalce, ne glede na njihov ekonomski položaj ali kraj bivanja, za povezovanje akterjev v celovit kulturni ekosistem ter spodbuja dialog z deležniki. Strateško se dokument naslanja na medsektorske povezave za gradnjo odpornejšega in prebojnega sektorja kulture, čemur bomo sledili tudi v Mestni občini Maribor.

LPK je zasnovan kot temeljni dokument razvojnega načrtovanja kulturnih politik in ukrepov v lokalni skupnosti, pojasnjuje obstoječe stanje, utemeljuje vizijo razvoja in določa javni interes, predlaga prioritete in področne cilje. Osnovni namen tega dokumenta je MOM in deležnikom s področja kulture omogočiti vsebinsko in časovno usklajeno ter povezano načrtovanje in izvajanje kulturnih politik in razvojnih ukrepov, ob tem pa uveljaviti razumevanje, kako kulturo vključevati v druge področne strategije in z njimi povezane politike. V preteklosti je bil tak pristop skromen, razvojni in multiplikativni potencial za razvoj lokalne skupnosti pa prezrt. Ob konkretno merljivih učinkih ima LPK tudi druge pomembne vplive, spodbuja namreč širše in vključujoče razprave o kulturi in umetnosti ter poudarja pomen povezovanja z drugimi področji, odločevalce opozarja, da je treba kulturo vključevati v javne politike in ustrezno načrtovati njeno organiziranost in financiranje, razvoj kulturno-umetnostne vzgoje in občinstev ter povezanost kulture z drugimi področji in s skupnostjo.

Priprava in sprejetje LPK je prispevek k aktivaciji in povezovanju razpoložljivih potencialov lokalne skupnosti s ciljem zagotoviti kakovostne, raznolike in dostopne vsebine na področju kulture, povezati skupnost, omogočiti razvoj ustvarjalnosti, utrditi njen družbeno razvojni pomen in postopoma preoblikovati identitetno podobo mesta.


[1] 14. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb)

[2] Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO141 (na dan 11. 4. 2022).

[3] Dostopno na: https://maribor.si/mestna-obcina/strateski-dokumenti/strategija-razvoja-maribora-2030/ (na dan 11. 4. 2022).

[4] Dostopno na: https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf (na dan 11. 4. 2022).

[5] Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267 (na dan 11. 4. 2022).

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano