Sektor za urejanje prostora

Poglej podmeni

Sektor za urejanje prostora

Predstavitev sektorja

Sektor za urejanje prostora deluje na področju prostorskega načrtovanja. Vodi in koordinira postopke priprave strateških in izvedbenih prostorskih aktov na območju Mestne občine Maribor, organizira in vodi postopke obravnave in sprejemanja prostorskih aktov, vključno z javno razgrnitvijo in javno obravnavo, izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča, pripravlja lokacijske informacije ter mnenja o skladnosti s prostorskimi akti v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.  

Vodja sektorja
Maja Reichenberg Heričko, univ. dipl. inž. arh.

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Sektor za urejanje prostora v okviru Urada za komunalo, promet in prostor izvaja naslednje naloge:

 • pripravlja občinske prostorske akte, t.j. občinski prostorski načrt in občinske podrobne prostorske načrte: vodi in usmerja postopek priprave občinskih prostorskih aktov od pobude za izdelavo prostorskega akta, javne obravnave do sprejetja prostorskega akta ter jih usklajuje z veljavnimi predpisi in zakoni;
 • sodeluje pri pripravi regionalnega prostorskega plana in pri pripravi državnega prostorskega načrta ter usklajuje interese Mestne občine Maribor v navedenih prostorskih aktih;
 • koordinira pripravo javnih natečajev za izbor strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev;
 • kot mnenjedajalec sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj;
 • izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča in lokacijske informacije
 • informira javnost o področju urejanja prostora in jo vključuje v pripravo prostorskih aktov;
 • skupaj s Službo za geografski informacijski sistem, obdelavo podatkov in informatiko skrbi za ažurno in pravilno bazo prostorskih podatkov in kart;
 • vodi pripravo različnih prostorskih strokovnih podlag;
 • vodi in koordinira izvedbo urbanistično-arhitekturnih delavnic na različnih območjih znotraj Mestne občine Maribor.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano