Mestni svet

Poglej podmeni

MESTNi svet

Opis mestnega sveta

Mestni svet sprejema statut mestne občine, poslovnik mestnega sveta, odloke in druge predpise mestne občine. V okviru svojih pristojnosti mestni svet predvsem:

 • sprejema prostorske načrte in plane razvoja mestne občine,
 • sprejema mestni proračun in zaključni račun,
 • ustanavlja organe mestne uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • odloča o na mestno občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug mestni organ,
 • nadzoruje delo župana oz. županje in mestne uprave glede izvajanja odločitev mestnega sveta,
 • potrjuje mandate članov oz. članic mestnega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja oz. funkcionarke,
 • imenuje člane oz. članice nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana oz. članice nadzornega odbora,
 • imenuje in razrešuje člane oz. članice komisij in odborov mestnega sveta,
 • določi, kateri izmed članov oz. članic mestnega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana oz. županje, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana oz. podžupanje, ki bo začasno opravljal njegovo oz. njeno funkcijo ali če je razrešen oz. razrešena,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom, s statutom mestne občine ali z odlokom ni določeno drugače,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • odloča o politiki zadolževanja,
 • odloča o vseh obremenitvah mestne občine, ki segajo v naslednja proračunska leta,
 • določa prispevke oz. cene storitev iz pristojnosti lokalne skupnosti,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov oz. članic mestnega sveta in plačila za opravljanje nalog članov oz. članic drugih mestnih organov in delovnih teles, ki jih imenuje,
 • določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • imenuje in razrešuje člane oz. članice sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane oz. članice sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane oz. članice drugi organov mestne občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
 • določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
 • sprejema program dela mestnega sveta,
 • sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
 • sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
 • določi organizacijo mestnega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut. 

MESTNi svet

Služba za delovanje mestnega sveta

Služba za delovanje mestnega sveta:

 • opravlja strokovne, organizacijske in druge administrativno tehnične naloge za delovanje mestnega sveta, njegovih teles in nadzornega odbora,
 • pripravlja predloge programov mestnega sveta in njegovih teles,
 • obvešča člane oz. članice mestnega sveta, politične stranke zastopane v mestnem svetu, mestne četrti in krajevne skupnosti ter druge zainteresirane o vprašanjih, ki jih obravnava in o katerih odloča mestni sveta ali od njega pooblaščeno delovno telo,
 • opravlja strokovne, organizacijske in druge administrativno tehnične naloge za delovanje varnostnega sosveta,
 • opravlja strokovne in organizacijske naloge v zvezi z volitvami, referendumi in ljudsko iniciativo.

Vodja službe za delovanje mestnega sveta
Rosana Klančnik

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si


Služba za delovanje mestnega sveta

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

sluzba-ms@maribor.si

Uradne ure

Ponedeljek

08:00-12:00

Sreda

08:00-12:00 14:00-16:00

Petek

08:00-12:00

mestni svet

Ogled seje v živo

Na povezavi si lahko ogledate sejo v živo.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano