Sektor za zdravstvo in socialno varstvo

Poglej podmeni

Sektor za zdravstvo in socialno varstvo

Predstavitev sektorja

Sektor za zdravstvo in socialno varstvo v sestavi Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost izvaja strokovne, upravne in druge naloge lokalne skupnosti na področju zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

Vodja Sektorja
Lilijana Zorko

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Na področju zdravstva sodijo med naloge sektorja zlasti naslednje pristojnosti in naloge:

 • skrb za ustrezno organiziranost in delovanje javnih služb osnovnega zdravstvenega varstva ter lekarniške dejavnosti, katerih izvajalci so ob javnih zavodih (Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca MariborMariborske lekarne ) tudi koncesionarji,
 • vodenje postopkov za podelitev koncesij na področjih osnovnega zdravstvenega varstva in lekarniške dejavnosti,
 • vzpodbujanje preventivnih programov s področja varovanja zdravja in programov za spremljanje zdravstvenega stanja občanov,
 • financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za osebe brez prejemkov, ki si le-tega ne morejo zagotoviti iz drugega naslova,
 • zagotavljanje pogojev za delo varuha bolnikovih pravic,
 • zagotavljanje mrliško pregledne službe na območju mestne občine.

Vsebinsko deloma sodi na področje zdravstva tudi izdaja dovoljenj za t.i. sanitarne prekope. Postopke vodi Sekretariat za splošne zadeve Mestne občine Maribor in ne Sektor za zdravstveno in socialno varstvo.

Na področju socialnega varstva izvaja sektor upravne, strokovne in druge naloge iz pristojnosti lokalne skupnosti, med katere sodijo zlasti naslednje temeljne naloge:

 • izvajanje finančnega načrta socialnega varstva za plačila socialnovarstvenih pravic po zakonu (institucionalno varstvo, pomoč družini na domu, socialni pogrebi, družinski pomočnik na osnovi odločb Centra za socialno delo Maribor, ki vodi predpisane postopke;
 • izvajanje občinskih socialnovarstvenih subvencij: letovanja otrok (postopke vodita ZPM Maribor in OZ Rdeči Križ Maribor), socialna kuhinja (postopek vodi Center za socialno delo Maribor), enkratne denarne pomoči (postopek vodi Center za socialno delo Maribor ), prehrana dojenčkov (upravičenost ugotavlja izbrani zdravnik-pediater, enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka (postopek vodi Mestna občina Maribor na podlagi vloge);
 • izvajanje občinskih socialnovarstvenih programov: sofinanciranje Varne hiše, Materinskega doma, Centra za preprečevaje odvisnosti in Zavetišča za brezdomce, programov aktivne politike zaposlovanja (glej tudi Zavod RS za zaposlovanje) in socialno-humanitarnih organizacij v mestu na osnovi javnega razpisa.

Uveljavljanje pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja po 21. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se izvaja od 1. 1. 2012, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na pristojnih centrih za socialno delo (v Mariboru na Centru za socialno delo Maribor).

Izpostavljeno

Varuhinja bolnikovih pravic

Institut Varuha bolnikovih pravic je uresničevanje pogojev za širše, bolj učinkovito zdravstveno varstvo, ki spodbuja skladen razvoj bolnikovega položaja, zlasti še večjo transparentnost in lažje uveljavljanje njegovih pravic. Varuha oziroma varuhinjo bolnikovih pravic imenuje in razrešuje Mestni svet Mestne občine Maribor za obdboje šestih let na predlog župana.

Varuhinja bolnikovih pravic
Lidija Breznik, mag. soc. geront.

Telefon

02 22 01 634

Elektronski naslov

varuh.bp-mb@maribor.si

Več na tej povezavi tukaj.

Izpostavljeno

Svet za starejše

Svet za starejše je bil ustanovljen dne 7. oktobra 2020, kot posvetovalno telo župana Mestne občine Maribor. Sestavlja ga 13 članov iz različnih področij.

Sekretarka Sveta
Ana Mandl

Telefon

02/2201-202

Elektronski naslov

ana.mandl@maribor.si

Več na tej povezavi tukaj.

Izpostavljeno

Svet invalidov

Z namenom okrepitve sodelovanja društev z mestnimi institucijami in boljšo organizacijo delovanja na tem področju je bil 1. decembra 2010 ustanovljen Svet invalidov MO Maribor, kot posvetovalno telo župana.

Sekretarka Sveta
Ana Mandl

Telefon

02/2201-202

Elektronski naslov

ana.mandl@maribor.si

Več na tej povezavi tukaj.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano