Urad za finance in proračun

Poglej podmeni

Urad za finance in proračun

Splošni opis

Urad za finance in proračun opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:

 • skrb za pripravo in izvajanje mestnega proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,
 • izvrševanje mestnega proračuna v skladu s predpisi,
 • spremljanje predpisov s področja javnih in drugih financ,
 • pripravljanje navodil, pravilnikov, določanje postopkov dela za naloge finančnega poslovanja,
 • skrb za informacijsko podporo planiranju in izvrševanju ter evidentiranju proračuna,
 • mnenja k investicijski dokumentaciji o virih financiranja, mnenja h gradivom za Mestni svet, ki imajo finančne posledice,
 • strokovna mnenja o finančnih elementih pri sklepanju pogodb in skladnost s proračunom,
 • pripravljanje in koordiniranje predloga prodaje finančnega premoženja,
 • skrb za preglednost nad realizacijo finančnega načrta,
 • pregledovanje predlogov gradiv za sejo Mestnega sveta,
 • vodenje depoja in evidence prejetih finančnih zavarovanj na nivoju občine,
 • upravljanje s kapitalskimi naložbami,
 • pomoč pri uporabi programske opreme s področja financ in proračuna, uvajanje novo zaposlenih.

Vodja urada in pomočnica direktorice MU
mag. Mateja Cekić

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Tajništvo Urada za finance in proračun

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

Urad za finance in proračun

Organizacijska sestava

Mestni servis

Kako vam lahko
pomagamo?

Urad za finance in proračun

Vloge in obrazci

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano