Sektor za finance

Poglej podmeni

Sektor za finance

Predstavitev sektorja

Sektor za finance skrbi za likvidnost Mestne občine Maribor, opravlja plačilni promet in izstavlja račune.

Vodja sektorja
Olga Krebs Kauran

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Sektor za finance opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

 • pripravljanje mesečnih likvidnostnih planov,
 • tekoče spremljanje likvidnega stanja sredstev na računu proračuna,
 • opravljanje plačilnega prometa in skrb za enotni zakladniški račun občine,
 • zagotavljanje gospodarno plasiranih prostih denarnih sredstev,
 • vodenje evidence o stanju prostih denarnih sredstev in o plasmajih,
 • skrb za pravočasno vplačilo obresti iz naslova plasiranja prostih denarnih sredstev,
 • vodenje postopkov pri najemanju likvidnostnih kreditov in odplačevanju likvidnostnih kreditov,
 • vodenje postopkov v zvezi z dolgoročnim zadolževanjem občine, dajanje poroštev občine in prevzemanje dolgoročnih obveznost iz naslova zadolževanja MOM,
 • vodenje postopkov v zvezi z izdajo soglasij k zadolževanju pravnih oseb na nivoju MOM,
 • poročanje in vodenje evidence stanja zadolženost občine in danih poroštev ter zadolženosti pravnih oseb na ravni MOM,
 • izstavljanje računov in vzpostavljanje terjatve v skladu s prejetimi pravnimi podlagami,
 • spremljanje terjatev, obveščanje skrbnikov prejemkov o stanju terjatev ter izstavljanje opominov v dogovoru s skrbniki,
 • na podlagi odločitev skrbnikov prejemkov pripravljanje in posredovanje dokumentacije v nadaljnjo izterjavo Sekretariatu za splošne zadeve (SPZ), CURS,
 • pripravljanje odredb s področja dela v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna MOM,
 • izračunavanje zamudnih obresti.

Sektor za finance

Javni razpisi

Poglej več

Sektor za finance

Vloge in obrazci

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano