Trajnostna urbana strategija (TUS)

Poglej podmeni

Trajnostna urbana strategija (TUS)

Trajnosten razvoj sedanjosti z vizijo prihodnosti

V mestih se danes v vedno večji meri srečujemo s problemi, kot so omejena količina energetskih in materialnih resursov, zagotovitev oskrbe z zdravo prehrano in neoporečno vodo, s povečano emisijo toplogrednih plinov in degradacijo naravnega okolja. Vsi našteti problemi močno prispevajo k socio-ekonomskim napetostim v celotni družbi. 

Mnoga mesta prepoznavajo te izzive in načrtujejo ambiciozne ukrepe za dosego želenih trajnostnih indikatorjev. Mestni uradniki, ki se spoprijemajo s temi izzivi, so soočeni z omejitvami tako političnih kot tudi regulacijskih instrumentov, ki so jim na voljo. Žal jim ostane malo manevrskega prostora za potrebno ukrepanje glede na kompleksnost reševanja trajnostnih vprašanj. Postopki za izvajanje teh nalog niso enoznačni ali v naprej določeni. Problemi so zasidrani globoko v kulturi in običajih družbe ter jih je nujno potrebno premagati, saj le postopne spremembe mnogokrat ne zadostujejo več. Potreben je časovno determiniran proces preoblikovanja in temeljita tranzicija, znotraj le-te pa so nujni temeljni premiki v načinu razmišljanja, kakor tudi v praksah in strukturah, z nujnim vključevanjem deležnikov mnogoterih področij.

V teh prizadevanjih uprava mesta ni sama. Mnogi posamezniki, podjetja in nevladne organizacije ustvarjajo iniciative, ki, vsaka na svoj način, prispevajo k vzdržni prihodnosti. Vloga procesa Trajnostnih urbanih strategij – TUS, je v podpori vsem tem prizadevanjem. Definiranje procesa prehoda v trajnostno mesto je bistvena operativna naloga, ki temelji na viziji mesta, kakršnega si želimo v prihodnosti.

Trajnostna urbana strategija MOM (TUS MOM) v skladu z Novo leipziško listino (2021) in Agendo 2030
naslavlja tri trajnostne vidike:

 • Družbeni vidik mesta, ki zagotavlja enake možnosti in okoljsko pravičnost za vse, ne glede na
  spol, socioekonomski status, starost in poreklo;
 • Okoljski vidik mesta, ki prispeva k boju proti globalnemu segrevanju in k visoki kakovosti zraka,
  vode, tal in rabe tal ter dostopu do zelenih in rekreacijskih površin;
 • Gospodarski vidik mesta, ki zagotavlja okvirne pogoje za razvoj raznolikih gospodarskih panog,
  rast in razvoj delovnih mest, ob upoštevanju prostorskih danosti in varovanju naravnih virov
  ter zmožnosti in priložnosti za inoviranje in tehnološki ter družbeni razvoj.

TUS je dolgoročni dokument za razvoj mesta tudi v naslednji finančni perspektivi. Služil bo tudi kot
podlaga mestni oblasti za sestavo proračunov prihodnjih let. S strategijo je pridobila občina odgovore
na vprašanja: kakšno je stanje na različnih področjih, katere so razvojne priložnosti, kakšni so cilji, s
katerimi ukrepi jih lahko dosežemo in kateri programi oziroma projekti vodijo do zastavljenih ciljev.
TUS je ključni strateški razvojni dokument MOM do leta 2035.

TUS Maribor 2023–2035 je dne 21. 12. 2023 na svoji 11. redni seji sprejel Mestni svet MOM. Dokument
ima veljavnost do leta 2035 oz. do morebitne novelacije strategije ali sprejetja nove strategije. S sprejetjem TUS Maribor 2023–2035 je prenehala veljati Strategija razvoja Maribora 2030 in TUS MOM
2016–2023.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano