Sektor za računovodstvo

Poglej podmeni

Sektor za računovodstvo

Predstavitev sektorja

Sektor za računovodstvo skrbi za vodenje poslovnih knjig za proračun Mestne občine Maribor in proračunske uporabnike ter skrbi za računovodsko kontrolo pravilnosti knjigovodske dokumentacije.

Vodja sektorja
Simona Dubravica

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Sektor za računovodstvo opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na:

 • ažurno urejanje, zajemanje, knjigovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov,
 • zagotavljanje evidentiranja in vpogleda v stanje in gibanje sredstev ter obveznosti do virov sredstev,
 • opravljanje računovodskega evidentiranja za mestne četrti in krajevne skupnosti,
 • opravljanje plačil in vršenje nadzora nad plačili obveznosti ter evidentiranje terjatve,
 • knjiženje blagajniškega poslovanja,
 • vodenje analitične evidence osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti,
 • računovodsko nadziranje, informiranje, poročanje, analiziranje in usklajevanje,
 • izdelovanje računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom,
 • obračunavanje plač, potnih nalogov in drugih osebnih prejemkov,
 • zaključevanje in arhiviranje knjigovodskih listin in poslovnih knjig.

Sektor za računovodstvo

Javni razpisi

Poglej več

Sektor za računovodstvo

Vloge in obrazci

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano