Mestna uprava

Poglej podmeni

MESTNA UPRAVA

Splošni opis

Delovanje mestne uprave je usmerjeno v zagotavljanje strokovnega, učinkovitega, racionalnega in usklajenega izvrševanja nalog. Učinkovito sodelovanje z vsemi organi in službami znotraj mestne uprave so ključ in vodilo pri doseganju zastavljenih ciljev, dvigu kvalitete storitev ter prepoznavanju in zadovoljevanju potreb in želja naših zunanjih deležnikov.

V letu 2020 je na področju multidisciplinarnih nalog Mestna občina Maribor skupaj z ostalimi občinami dosegla prestrukturiranje delovanja skupnih služb z ustanovitvijo Skupne občinske uprave, katere cilj je čim širše delovanje na skupnih področjih. V letu 2021 je bila v okviru služb znotraj mestne uprave vzpostavljena tudi skupna pravna služba z namenom pravočasnega, kvalitetnega in multidisciplinarnega dela ter povezovanja in prenosa znanj. Z navedenim smo povečali odzivnost, preglednost in nadzor nad izvajanimi ter izvedenimi aktivnostmi. 

S sodelavkami in sodelavci v mestni upravi težimo k povezovanju z namenom, da dosežemo skupne cilje, strokovno, profesionalno in odgovorno.

Naše poslanstvo je zadovoljevanje potreb in želja naših meščank in meščanov, ob skupnem povezovanju ter premagovanju ovir na poti do odličnosti.


Direktorica Mestne uprave

Direktorica Mestne uprave

Direktorica Mestne uprave

Življenjepis

Lidija Krebl je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Svojo poklicno pot je začela v gospodarstvu, kjer je delovne izkušnje nabirala v odvetniški pisarni ter se kasneje zaposlila na Okrožnem sodišču v Mariboru kot višja pravosodna svetovalka. Kolektivu Mestne občine Maribor se je pridružila leta 2016 kot vodja Službe za pravne zadeve in vodja Službe za splošne zadeve ter upravljanje s kadrovskimi viri. Leta 2020 je sočasno prevzela vodenje najštevilčnejšega urada Mestne občine Maribor – Sekretariata za splošne zadeve.

Čez leta svoje strokovno znanje izkazuje tudi z vključenostjo v komisije, odbore in društva. V letih 2014, 2018 ter 2022 je opravljala delo predsednice Občinske volilne komisije.

Nenehno željo po izboljšavah in vodstvene sposobnosti je skozi številna dodatna izobraževanja na temo metod vodenja nadgradila in se nato usmerila v ciljno naravnanost, povezovalnost in krepitev ekipnega duha. 

direktorica Mestne uprave
Lidija Krebl

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Tajništvo direktorice Mestne uprave

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

/

Pomočnica direktorice Mestne uprave

Pomočnica direktorice Mestne uprave

Mateja Cekič portretna slika

Pomočnica direktorice Mestne uprave

Življenjepis

Mag. Mateja Cekić je po zaključenem dodiplomskem študiju na Ekonomsko – poslovni fakulteti, kjer je pridobila naziv univerzitetna diplomirana ekonomistka iz področja splošne ekonomije, svojo poslovno pot pričela pri Banki Vipava d. d. kot koordinator kartičnega poslovanja, leta 2003 pa kot vodja poslovalnice kariero nadaljevala na Abanki Vipa d. d., kjer je leta 2007 napredovala v vodjo poslovne mreže. Leta 2009 je pridobila znanstveni magistrski naziv – magistrica znanosti iz področja ekonomije in poslovnih ved – smer bančništvo in poslovne finance in se v istem letu zaposlila na Novi KBM d. d., sprva kot vodja poslovalnice, kasneje pa kot pomočnica direktorja podružnice v Mariboru, kjer je bila zaposlena vse do leta 2013, ko je nastopila funkcijo na Mestni občini Maribor.

Ob strokovnem znanju, ki ga je pridobivala na svoji poklicni poti je opravila tudi številna dodatna izobraževanja, ki so sooblikovala njene vodstvene sposobnosti. Vodenje zaposlenih in procesov,  upravljanje s tveganji, kontrola kakovosti izvedbe in odgovornost za realizacijo zastavljenih finančnih ciljev so bili odlična odskočna deska za nadaljevanje izjemno zahtevne in odgovorne poklicne poti na Mestni občini Maribor, kjer se je s poslovanjem Mestne uprave najprej srečala na področju javnih  financ in javnega naročanja.  Leta 2018 je bila imenovana v v. d. direktorja Mestne uprave, od 2019 pa s svojo izjemno energijo, strokovnostjo in vsestranskostjo opravlja funkcijo pomočnice direktorice Mestne uprave in vodi Urad za finance in proračun.

Z zavedanjem odgovornosti skrbi za realizacijo finančnih ciljev Mestne občine Maribor in v tesnem sodelovanju z zaposlenimi, uresničuje jasno vizijo s preudarnostjo, natančnostjo in neposrednostjo.

Prosti čas posveča svoji družini in zdravemu načinu življenja, ravnovesje pa najde v športnih aktivnostih, ki ji nudijo izjemno protiutež in energijo za soočanje z najzahtevnejšimi nalogami.

Vodja urada in pomočnica direktorja MU
mag. Mateja Cekić

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

ORGANIZIRANOST MESTNE UPRAVE

Kabinet župana

ORGANIZIRANOST MESTNE UPRAVE

Uradi

ORGANIZIRANOST MESTNE UPRAVE

Pomembne povezave

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano