Sektor za vzgojo

Poglej podmeni

Sektor za vzgojo

Predstavitev sektorja

Sektor za vzgojo v sestavi Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost skrbi za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki je v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, kar pomeni obveznosti pri vzpostavljanju javne mreže, ustanoviteljske pravice in predvsem dolžnosti pri financiranju izvajanja javne službe.

Vodja Sektorja
Marjeta Finster

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Dejavnost predšolske vzgoje v Mestni občini Maribor se odvija v 36 enotah otroških vrtcev, organiziranih v 8 samostojnih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor, v predšolskih oddelkih Centra za sluh in govor Maribor, katerega ustanoviteljica je Vlada Republike Slovenije in v osmih zasebnih vrtcih.

V sektorju za vzgojo se izvajajo predvsem naloge, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti in jih določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih:

 • zagotavljanje sredstev za stroške dela (plače, prispevke in davke delodajalca, premije za dodatno pokojninsko zavarovanje in druge osebne prejemke) zaposlenih v mariborskih javnih vrtcih in materialne stroške, vezane na funkcionalne  stroške objektov in opreme ter funkcionalne stroške osnovne dejavnosti,
 • zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti v skladu s predpisanimi normativi in standardi,
 • izdajanje odločb o oprostitvi plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka,
 • urejanje statusnih, premoženjskih in drugih vprašanj na področju predšolske vzgoje.

Občan ima skladno s Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor pravico do oprostitve plačila vrtca za čas daljše bolezenske odsotnosti otroka – Vloga za uveljavljanje te pravice je dostopna tukaj in pa v tistem mariborskem javnem vrtcu, ki ga obiskuje njihov otrok.

Uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca (Obrazec) se izvaja od 1. 1. 2012, skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na pristojnih centrih za socialno delo (v Mariboru na Centru za socialno delo Maribor).

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano