Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Poglej podmeni

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Predstavitev sveta

V skladu s 6. členom zakona o voznikih, za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu, lokalna skupnost ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki deluje kot strokovno posvetovalno telo Mestnega sveta Mestne občine Maribor.

V okviru SPV Maribor delujejo posamezne komisije, ki opravljajo delo v skladu s Poslovnikom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

SPV Maribor vsako leto organizira številne aktivnosti, ki pripomorejo k večji osveščenosti vseh udeležencev in posledično k večji varnosti v cestnem prometu. Program dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za tekoče leto je na ogled v nadaljevanju.

Naloge in poslanstvo

Načrtovanje in izvajanje nalog za preventivo in varnost v cestnem prometu je opredeljeno v Zakonu o voznikih (ZVoz), ki je stopil v veljavo 1. aprila 2011, uporabljati pa se je začel 1. julija 2011. Zakon o voznikih (Ur. l. 109/2010) določa v svojem 6. členu, da za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo samoupravne lokalne skupnosti svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki delujejo kot posvetovalno telo župana.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sestavljajo predstavniki  organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih izvajalcev).  Svet lokalne skupnosti določi število članov oz. članic sveta in jih na podlagi predlogov prej naštetih organizacij in institucij imenuje za mandatno dobo 4 let.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se ustanovi za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Sveti dveh ali več lokalnih skupnosti lahko ustanovijo skupni svet, s katerim določijo sestavo, naloge in način zagotavljanja sredstev za delovanje skupnega sveta. Za usklajevanje dela na širšem območju se lahko sveti povezujejo in ustanovijo koordinativno telo. Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni se zagotovijo s proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev.

Prometno varnost zagotavljajo različni dejavniki med katerimi so prevladujoči, človek kot udeleženec v prometu, cesta, vozilo in družbeno okolje s sistemom moralnih in pravnih norm. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu koordinira različne aktivnosti zaščite v prometu in organizira vzgojno preventivne akcije med udeleženci v prometu s ciljem zagotavljanja predpostavk za sodobnejšo prometno vzgojo in zmanjšanje števila posledic prometnih nesreč.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju SPV) ima naslednje naloge:

 • ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
 • koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
 • sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
 • koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.

predsednik
Vinko Virtnik

Telefon

Elektronski naslov

Člani:

Barbara Glavič

Bojan Šuman

Branka Šamec

Mitja Gamser

Denis Kocbek

Gorazd Fišer

Vojko Cigan

Josip Rotar

Mag. Lučka Lazarev Šerbec

Marija Draškovič

Matjaž Cepuš

Mirjan Vajsman

Stanislav Zotlar

Vojko Bevk

Sekretarka sveta
Polona Škofič

Telefon

02/2201-579

Elektronski naslov

polona.skofic@maribor.si
Arhiv

Arhiv

Arhiva preteklih aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano