Kratek opis delovnega področja organa

Poglej podmeni

Mestna občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge) določene z zakonom in statutom, zlasti pa:

 • normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,
 • skrbi za načrtovanje prostorskega razvoja v mestu,
 • upravlja občinsko premoženje,
 • omogoča pogoje za gospodarski razvoj mestne občine,
 • ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega neprofitnega sklada stanovanj,
 • skrbi za lokalne javne službe,
 • zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost,
 • pospešuje službe socialnega varstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
 • pospešuje raziskovalno in kulturno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije,
 • skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja in ohranjanja narave,
 • upravlja, gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in druge javne poti, površine za pešce in kolesarje,
 • upravlja igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter zagotavlja varnost v cestnem prometu na mestnih cestah in ureja promet v mestu,
 • podpira društveno dejavnost in posveča posebno skrb humanitarni in preventivni dejavnosti,
 • lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov,
 • skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč,
 • ureja javni red v mestni občini.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano