Strategija športa v Mestni občini Maribor 2021 – 2030

Poglej podmeni

Strategija športa v Mestni občini Maribor 2021 – 2030

Razvojno načrtovanje športne politike v Mestni občini Maribor

Strategija športa v Mestni občini Maribor do 2030 je strateški dokument razvojnega načrtovanja športne politike Mestne občine Maribor, ki opredeljuje javni interes za šport v obdobju do 2030, in sicer tako, da opredeljuje področja športa, kjer se zagotavljajo športne dobrine kot javne dobrine, načrtuje investicije v javno športno infrastrukturo, določa cilje in prioritete športne politike Mestne občine Maribor in čas za njihovo uresničitev ter kazalce, po katerih se bo merilo njihovo doseganje.

Strategija športa v Mestni občini Maribor do 2030 se časovno nanaša na obdobje do konca leta 2030, pri čemer vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. Gre predvsem za strateške projekte, ki sodijo v okvir dolgoročnega razvoja športa na področju MOM.

S strategijo športa MOM do leta 2030 je jasno začrtana smer, ki skupaj z izvajalci letnega programa športa (Javni zavod Šport Maribor d. o. o., Športna zveza Maribor, druge športne zveze, športna društva, vrtci, osnovne in srednje šole, univerza in drugi izvajalci) uresničuje  javni interes na področju športa v MOM.

V strategiji je izdelana ocena stanja, analiza stanja za obdobje 2015 – 2020, SWOT analiza, strateški cilji do leta 2030, opredeljene so strategije za uresničevanje ciljev in način uresničevanja strategij ter strateška nadzor in način poročanja.

Izvedbeni program za uresničevanje strategije se vsako leto opredeli v letnem programu športa.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano