Področje mladine

Poglej podmeni

Področje mladine

Predstavitev področja

Na področju mladine se zagotavljajo pogoji za razvoj mladinskega sektorja, vključenost mladih v procese odločanja, za delovanje nevladnih in nepridobitnih organizacij iz mladinskega sektorja, za delovanje lokalnega mladinskega sveta ter za delovanje javnega zavoda (Mladinski kulturni center Maribor). Mestna občina Maribor si prizadeva za razvoj področij delovanja mladine in projektov ter programov za mlade, ki omogočajo tvorno vključevanje mladih v lokalne in mednarodne družbene strukture in socialne mreže.

Cilji se dosegajo z zagotavljanjem infrastrukture za mlade, prostorov za izvajalce dejavnosti za mlade, z izvajanjem in sofinanciranjem projektov in programov za mlade v Mestni občini Maribor ter s sredstvi za realizacijo ukrepov za doseganje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016 – 2021.

Področje mladine

Telefon

/

Elektronski naslov

mladina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Naloge in poslantvo področja mladine se vežejo na realizacijoukrepov za doseganje ciljev Drugega lokalnega programa mladih 2016 – 2021. 2. Lokalni program mladih je temeljni programski dokument za obdobje 2016–2021, ki zagotavlja trajnostno naravnano lokalno politiko v mladinskem sektorju. V 2. LPM so izpostavljena tri ključna področja delovanja mladinskega sektorja v MOM za obdobje 2016–2021.

PRVO PODROČJE: Povezovanje ključnih akterjev mladinskega sektorja in izboljšanje dostopnosti ponudbe za mlade.

DRUGO PODROČJE: Razpisno sofinanciranje nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov, večjih in manjših projektov ter podpora EU razpisom.

TRETJE PODROČJE: Ciljna obravnava prednostnih področij mladih – zaposlovanje, stanovanjska problematika, izobraževanje, mobilnost, politična participacija, socialna vključenost mladih z manj priložnostmi in ostala področja v skladu z Resolucijo.

IZPOSTAVLJENO

Programski razpis namenjen veteranskim organizacijam

Mestna občina Maribor  s sofinanciranjem  programa dela veteranskih in drugih organizacij, ki delujejo na področju Maribora, skrbi za krepitev domoljubne zavesti.

IZPOSTAVLJENO

Lokalni program za mladino Mestne občine Maribor 2016-2021

Lokalni program mladih v Mestni občini Maribor (LPM) je temeljni programski dokument za obdobje 2016–2021, ki opredeljuje prednostne naloge in ukrepe MOM v mladinskem sektorju ter zagotavlja trajnostno naravnano lokalno mladinsko politiko.tegralni načrt uporabe ustvarjalnih zmogljivosti za razvoj mesta.

IZPOSTAVLJENO

Evropska prestolnica mladih Maribor 2013

Mesto Maribor je naziv Evropska prestolnica mladih Maribor prejelo leta 2010, z njim pa možnost aktivnejše predstavitve mladinske problematike lokalni, regionalni, nacionalni in evropski javnosti.  Program EPM Maribor 2013 je bil v osnovi namenjen mladim v starostni skupini od 15 do 29 let, vendar si je prizadeval vključevati tudi mlajše in starejše oziroma poudariti pomen medgeneracijskega sodelovanja. Program je bil namenjen reševanju aktualne problematike mladih – večanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih, reševanje stanovanjske problematike, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, medkulturnega povezovanja, mobilnosti mladih, večjega priznavanja neformalnega izobraževanja in krepitvi strukturiranega dialoga.

Področje mladine

Razpisna komisija na področju mladine

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano