Sektor za komunalo in promet

Poglej podmeni

Sektor za komunalo in promet

Predstavitev sektorja

Sektor  za komunalo in promet deluje na področju   izvajanja javnih gospodarskih služb in nadzora nad izvajanjem javnih gospodarskih služb, na področju vodenja investicij v komunalno in prometno infrastrukturo, na področju  vodenja investicij v zelene površine, na področju  urejanje cestnega in vodnega prometa ter na področju  vodenja upravnih postopkov za uporabo občinskih cest, javnih površin in posegov v varovalnem pasu občinskih cest.

vodja sektorja po pooblastilu
Aleš Klinc

Telefon

02/2201-000

Elektronski naslov

mestna.obcina@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Na področju gospodarskih javnih služb Sektor za komunalo in promet:

 • Pripravlja  standarde in normative za gospodarske javne službe;
 • Izvaja strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb;
 • Zagotavlja izvajanje investicij v gospodarsko javno infrastrukturo (vodovodi, kanalizacija, vročevodi, plinovodi);
 • Zagotavlja načrtovanje investicijskega vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture;
 • Upravlja z gospodarsko javno infrastrukturo in nadzira opravljanje posameznih nalog upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo, ki so prenesene na druge;
 • Pripravlja standarde in normative za gospodarske javne službe in skrbi za njihovo izvajanje;
 • Zagotavlja vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture.
 • Pripravlja operativne načrte za ravnanje s komunalnimi odpadki

Na področju prometa Sektor za komunalo in promet:

 • Ureja in vzdržuje občinske ceste in opremo;
 • Zagotavlja izvajanje investicij v prometno infrastrukturo;
 • Pripravlja smernice za izdelavo strokovnih podlag iz področja prometa;
 • .Vodi evidenco prometnih tokov na občinskih cestah in predlaga rešitve;
 • Vodi upravni postopek na prvi stopnji s področij občinskih cest in prometa;
 • Izdaja mnenja, projektne pogoje, soglasja, dovoljenja in druge upravne akte s področij občinskih cest in prometa;
 • Opravlja naloge na področju mestnega linijskega prevoza potnikov in prometa s krožno kabinsko žičnico;
 • Opravlja naloge na področju mirujočega prometa, kolesarskega prometa, izrednih prevozov, dostave, rezerviranih parkirnih površin;
 • Opravlja naloge na področju avto taksi prevozov in drugih vrst prometa;
 • Skrbi za izvajanje prometne politike MOM;
 • Skrbi za izvajanje prometno tehnične ureditve občinskih cest;
 • Opravlja naloge s področja spodbujanja kolesarstva in elektromobilnosti;
 • Opravlja naloge s področja plovbe;
 • Spremlja problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu in opravlja naloge za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
 • Zagotavlja vodenje katastra prometne in neprometne signalizacije ter ulične opreme.

Na področju zelenih in utrjenih javnih površin Sektor za komunalo in promet:

 • Zagotavlja vodenje katastra s področja javnih zelenih in utrjenih  površin;
 • zagotavlja in nadzira redno vzdrževanje javnih zelenih površin in utrjenih površin;
 • Zagotavlja in nadzira redno obratovanje in vzdrževanje javnih sanitarij;
 • Zagotavlja in nadzira odstranjevanje grafitov iz javnih površin;
 • Zagotavlja izvajanje nalog s področja zaščite in varovanja na zelenih in utrjenih  javnih površinah.
 • Zagotavlja in nadzira vzdrževanje pitnikov in fontan.

IZPOSTAVLJENO

Otroška igrišča

V Mestni občini Maribor imamo 20 javnih otroških igrišč, za katere skrbi koncesionar, Snaga d.o.o., skladno s Koncesijo za izvajanje javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih javnih površin v Mestni občini Maribor.

Otroška igrala vzdržujemo v skladu z varnostnimi zahtevami standarda SIST EN 1176:2008 in 177:2008 in Priročnikom Varno otroško igrišče. Potrebno je upoštevati še Pravilnik o urejanju in vzdrževanju otroških igrišč na javnih površinah v Mestni občini Maribor, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Maribor.

IZPOSTAVLJENO

Celostna prometna strategija Maribor

Način ureditve prometa in mobilnosti nenavadno veliko pove o nekem mestu. Nekatera mesta dajejo prednost hitrim avtomobilskim povezavam, sodobnim parkirnim prostorom in dih jemajočim mostovom. Druga mesta prednost dajejo prebivalcem in gradijo oziroma načrtujejo le takšne načine prevozov, ki koristijo splošni kakovosti življenja za vse prebivalce.

Želimo si, da bi takšno mesto bilo tudi Maribor zato smo sprejeli Celostno prometno strategijo, ki je dokument z idejami, predlogi in usmeritvami za uresničitev priložnosti, ki jih ima na področju prometa in mobilnosti naše mesto.

Sektor za komunalo in promet

Javni razpisi

Poglej več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano