Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021 – 2030 (OPVO MOM 2030)

Poglej podmeni

Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021 – 2030 (OPVO MOM 2030)

Trajnostna vizija lokalne skupnosti

Občinski program varstva okolja je krovni strateški dokument, ki opredeljuje okoljske probleme/izzive in trajnostno vizijo lokalne skupnosti, postavlja prioritete njihovega reševanja, predlaga najbolj primerne strategije, jih finančno in časovno ovrednoti in določi korake za uresničitev ciljev ter nastavi sistem za vrednotenje rezultatov izvajanja.

Namen programa je usmerjanje izvajanja dejavnosti varstva okolja, povezovanje deležnikov in omogočanje izvrševanja zadanih ukrepov.

OPVO MOM 2030 je izdelan za obdobje 2021-2030, razdeljen je na 8 prioritetnih okoljskih področij in skupino horizontalnih povezovalnih področij, za katere so podani prioritetni strateški cilji, operativni cilji, ukrepi ter kazalniki napredka za doseganje ciljev na področjih ali za posamezno vprašanje varstva okolja.

Prioritetna področja so:

 • podnebne spremembe
 • ohranjanje naravnega okolja in skrb za biotsko raznovrstnost
 • zagotavljanje kakovosti tal
 • vode
 • zagotavljanje kakovosti zraka
 • krožno gospodarjenje
 • regenerativno prostorsko načrtovanje
 • varstvo pred drugimi okoljskimi tveganji
 • horizontalna integracija in izvajanje programa

Vsako prioritetno področje je v vsebinskem delu obravnavano v luči izzivov, ki so obravnavani z vidika  trenutnega stanja okolja ter z vidika priložnosti za reševanje ključnih problemov.

Za obdobje prvi petih let, od 2021-2025, program vsebuje operativne cilje in podrobnejše ukrepe za njihovo dosego,  ki so finančno ovrednoteni in opredeljeni s posameznimi odgovornimi nosilci za njihovo izvedbo, prav tako je opredeljen okvirni rok izvedbe ukrepov.

Za obdobje naslednjih petih let, od 2026-2030, program vsebuje, v okviru že zastavljenih operativnih ciljev, načrt predvidenih ukrepov v dolgoročnejšem obdobju, s predvidenimi nosilci za njihovo izvedbo, okvirnim rokom za izvedbo.

MOM bo po zaključku prvega petletnega obdobja (2021-2025) izdelala evalvacijo izvedenih ukrepov.  Hkrati se bodo takrat finančno ovrednotili že predvideni ukrepi, ki so zastavljeni z daljšim rokom izvedbe, to je do leta 2030. Ob finančnem ovrednotenju se bodo ukrepi lahko tudi smiselno ažurirali oz. nagradili glede na doseženo realizacijo v prvem petletnem obdobju izvajanja programa.

Po izteku leta 2030 bo MOM izdelala skupno evalvacijo OPVO MOM 2030 za celotno obdobje od 2021-2030.

Občinski program varstva okolja Mestne občine Maribor za obdobje 2021 - 2030 (OPVO MOM 2030)

Povezave

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano