Turistična in promocijska taksa

Poglej podmeni

TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA

Kaj je turistična taksa?

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačujejo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju na zaračunajo posebej. Turistična taksa je namenski prihodek občine, ki se uporablja v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma.

Kaj je promocijska taksa?

Promocijska taksa je pristojbina, ki je v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe v Sloveniji

TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA

Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse

Zavezanci za plačilo turistične takse in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih.

Nastanitveni obrati v občini

Nastanitveni obrati v občini so hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo.

Višina in oprostitve turistične in promocijske takse

Od 1. aprila 2023 naprej:

Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 2,50 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,63 EUR, skupna višina obeh taks znaša 3,13 EUR na osebo na dan.

V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 1,25 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,31 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,56 EUR na osebo na dan.

Kdo je popolnoma oproščen plačila turistične in promocijske takse?

Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so popolno oproščeni:

 • otroci do sedmega leta starosti,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojnoizobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
 • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
 • pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
 • osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Kdo plačuje turistično takso v višini 50 odstotkov?

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA

Način plačevanja in odvajanja turistične takse

Turistično in promocijsko takso so zavezanci za plačilo dolžni nakazovati na poseben račun Mestne občine Maribor do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

Številka transakcijskega računa za nakazila je:

SI56 0127 0845 0000 039

Referenca prejemnika: SI19 + davčna številka plačnika-07129.

TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA

Evidentiranje gostov

Za evidentiranje gostov je potrebno uporabljati aplikacijo eTurizem (kodo za prijavo in navodila prejmete na AJPES-u). Merodajni podatki za obračune turistične in promocijske takse so tisti, ki jih poročate na AJPES in so vaša obveza za plačilo. Podatki, ki jih imate v knjigi gostov in v evidenci turistične takse (20. člen ZSRT-1) ter knjigi izdanih računov se morajo ujemati.

Priporočilo:

Podatki v eTurizmu (AJPES) po približno 32. dneh niso več vidni. Priporočljivo je, da si poročila tedensko/mesečno shranjujete v pisni in/ali elektronski obliki za svoje evidence.

Vodenje knjige gostov

Knjigo gostov je dolžan v papirni ali elektronski obliki voditi gostitelj, njena vsebina je opredeljena v sedmem odstavku 39. člena Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1). Poročanje v sistem eTurizem ne pomeni, da AJPES za potrebe gostitelja vodi knjigo gostov.

Hramba podatkov

Gostitelj vodi knjigo gostov v rokih kot jih določa deseti odstavek 39. člena ZPPreb-1. Ta določa, da podatke o gostu gostitelj vodi za koledarsko leto. Po preteku enega leta po zaključku koledarskega leta gostitelj podatke izbriše iz elektronske knjige gostov oziroma jih uniči, če vodi knjigo gostov v fizični obliki. To pomeni, da mora gostitelj npr. knjigo gostov iz leta 2019 hraniti še do 31. 12. 2020 in knjigo gostov iz leta 2020 do 31. 12. 2021. Dodatna pojasnila glede vodenja knjige gostov, vključno s posledicami neupoštevanja zakonodaje, so vam na voljo v zloženki Policije, ki jo najdete med prilogami.

Izbris podatkov in hramba zapisnika

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov v 3. členu določa, da gostitelj o izbrisu podatkov iz elektronske knjige gostov oziroma o uničenju podatkov iz fizične knjige gostov napiše zapisnik, ki ga hrani pet let.

turistična in promocijska taksa

Dodatne informacije

Na Mestni občini Maribor je za obračunavanje turistične in promocijske takse pristojen Sektor za gospodarstvo, ki vam je v primeru morebitnih vprašanj na voljo v času uradnih ur na elektronski pošti ugd@maribor.si ali na telefonski številki 02 22 01 360.

Priloge

Ključne informacije

Povezave

Ključne informacije in povezave

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano