Sektor za izobraževanje

Poglej podmeni

Sektor za izobraževanje

Predstavitev sektorja

Sektor za izobraževanje v sestavi Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost opravlja naloge, ki jih opredeljuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in so v pristojnosti lokalne skupnosti oz. so dogovorjene z občinskimi predpisi.

Vodja Sektorja
Tatjana Rebernik

Telefon

02/2201-292

Elektronski naslov

tatjana.rebernik@maribor.si

Naloge in poslanstvo

Osnovnošolsko izobraževanje v Mestni občini Maribor izvaja 19 javnih osnovnih šol, med njimi osnovna šola s prilagojenim programom, ter zasebni osnovni šoli Waldorfska šola Maribor in Osnovna šola Montessori Maribor .

Osnovno glasbeno izobraževanje zagotavljata javna glasbena šola Konservatorij za glasbo in balet Maribor in zasebna Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška Maribor. Osnovnošolsko izobraževanje odraslih ob vrsti drugih svojih dejavnosti s področja izobraževanja odraslih zagotavlja Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza. Javno službo s področja osnovnega šolstva izvaja v mestu tudi Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor.

Naloge in obveznosti Sektorja za izobraževanje:

 • zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov osnovne dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja – stroškov uporabe prostora in opreme;
 • financiranje dodatnega programa osnovne šole (pedagoški programi, ki zajemajo zgodnje učenje drugega tujega jezika in računalništva, sofinanciranje šolske prehrane);
 • zagotavljanje sredstev za brezplačne prevoze učencev v šolo in iz šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli;)
 • zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja (investicijsko vzdrževanje objektov, obnova opreme in investicije);
 • zagotavljanje sredstev za izvajanje programa izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor;
 • dodatni izobraževalni programi za učence osnovnih in srednjih šol (program »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« in program »Mladi za napredek Maribora« v skladu s Pravilnikom o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor);
 • sofinanciranje preventivnih programov za preprečevanje zasvojenosti otrok in mladine v mariborskih osnovnih šolah;
 • sofinanciranje dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor;
 • sofinanciranje osnovnega glasbenega izobraževanja;
 • urejanje statusnih, premoženjskih in drugih vprašanj na področju šolstva;
 • naloge v zvezi s podeljevanjem občinskih štipendij za nadarjene dijake in študente v skladu z Odlokom o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov ter štipendij za srednje poklicno izobraževanje v skladu z Odlokom o štipendiranju dijakov srednjega poklicnega izobraževanja;
 • prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike, ki jih izvaja Zveza prijateljev mladine Maribor (Otroški parlament, Pustovanje, Otroški in mladinski Lent, Teden otroka, Veseli december, Bralna značka, Programi za ustvarjanje v Domu ustvarjalnosti mladih in v mariborskih soseskah (Deveta dežela), Ustvarjalne in zanimive počitnice, Počitniško varstvo, Leteči avtobus);
 • sofinanciranje javnih del na področju izobraževanja.

Izpostavljeno

Mednarodna šola z IB programom

V Mestni občini Maribor načrtujemo odprtje mednarodne šole z IB programom oz Mednarodne šole Maribor. Gre za mednarodno priznano organizacijo International Baccalaureate Organisation iz Ženeve, ki je že 50 let vodilna mednarodna sila v izobraževanju. V Mariboru bomo mednarodni IB program ponudili na predšolski, osnovnošolski in srednješolski ravni, od 3 do 18 leta starosti, tako da se bodo otroci in mladostniki lahko kadarkoli vključili v izobraževalni proces. 

Izvajala se bo na OŠ Leona Štuklja Maribor in II. gimnaziji Maribor, program se bo začel izvajati v novem šolskem letu 2022/2023.

Več informacij je na povezavi tukaj.

Izpostavljeno

Izobraževanje odraslih

Lokalna skupnost si prizadeva za izbolj­šanje razpoložljivosti ter splošne kakovosti, količine in dostopnosti izobraževalnih priložnosti za odrasle. S programi za izobraževanje odraslih se zagotavlja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, zagotavlja se dvig splošne izobraženosti prebivalcev, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost. Mestna občina Maribor je za področje izobraževanja odraslih ustanovila Javni zavod Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, ki deluje že od leta 1922. Poslanstvo AZM-LU je ponuditi udeležencem vseh generacij kakovostno, celostno vseživljenjsko izobraževanje in svetovanje, ki omogoča posamezniku izboljšanje poklicnih in osebnih zmožnosti. Z učinkovitimi strategijami obveščanja, vodenja in motiviranja, usmerjenimi k najbolj ranljivim skupinam, si prizadevajo, da bi odrasli te priložnosti čim bolj izkoristili

Mestna občina Maribor je sprejela Razvojni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor 2020 – 2024, vsako leto pa sprejme Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Maribor. Oba dokumenta sta v prilogah.

Sektor za izobraževanje

Priloge

Sektor za izobraževanje

Povezave

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano