Socialnovarstveni programi podpore in pomoči

Poglej podmeni

Zdravstvo in socialno varstvo

Program za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti Pogovorimo se

Program za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti “Pogovorimo se”, ki se izvaja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje – Območna enota Maribor je verificiran socialnovarstveni program.

Namenjen je občasnim ali rednim uporabnikom psihoaktivnih snovi pri katerih stopnja odvisnosti ni tolikšna, da bi bila potrebna izločitev iz domačega okolja, in njihovim svojcem. Namenjen je tudi vsem, ki imajo težave zaradi prekomerne uporabe ali zasvojenosti od digitalnih tehnologij in njihovim svojcem.

Je prostor, kjer lahko odkrito spregovorite o kemični/nekemični zasvojenosti, brez predsodkov in obtoževanja ter dobite informacije in pomoč pri odpravi le-teh.

Zagotavljajo vam strokovno pomoč in anonimnost.

Več informacij tukaj.

Društvo Zdrava pot

Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot je nevladna organizacija, ki od leta 2000 naprej deluje na področju drog. Izvajajo programe namenjene zmanjševanju škode zaradi uživanja drog. Izvajajo programe namenjene preprečevanju škode zaradi uživanja drog. Programi so namenjeni vsem, ki iz različnih razlogov niso zmožni abstinence, njihovim svojcem in širši strokovni in laični javnosti, ki želi biti informirana o stanju na področju drog in zasvojenih ter želi aktivno prispevati k zmanjšanju socialne izključenosti in diskriminaciji zasvojenih s prepovedanimi drogami. Društvo ima od leta 2007 status humanitarne organizacije in status društva, ki deluje v javnem interesu z obrazložitvijo, da je dejavnost društva širšega nacionalnega pomena. Programi društva so osnovani na temeljih tedanje pobude in se sproti prilagajajo potrebam uporabnikom. Uporabniki drog sodelujejo v izvajanju raziskovalnih aktivnosti, s katerimi se ugotavljajo potrebe uporabnikov.

Več informacij tukaj.

Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

Svetovalnica je verificiran socialno varstveni program Centra za socialno delo Maribor. Program je namenjena žrtvam in osebam z izkušnjo nasilja v družini, odraslim in otrokom, ženskam in moškim, pripadnikom vseh generacij. Namen programa je nuditi pomoč in podporo žrtvam nasilja in zlorab v družini pri prepoznavanju njihovih težav in potreb, pri iskanju možnih rešitev, pri spreminjanju življenjske situacije. Storitve svetovalnice so za uporabnice/uporabnike brezplačne. Pri delu spoštujejo njihovo anonimnost in zaupnost.

Več informacij in kontakti tukaj.

Krizni center za žrtve nasilja in zlorab

Poslanstvo/namen Kriznega centra za žrtve nasilja v družini (KCŽ) je nuditi možnost takojšnjega umika odrasli ženski žrtvi skupaj z mladoletnimi otroki iz ogrožujočega okolja zaradi nasilja v družini. Podlaga za delovanje je Zakon o socialnem varstvu (49. člen), Konvencija o otrokovih pravicah, 16. člen ZPND in Pravilniki o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Nasilje obravnavajo po ZPND, o sprejemu obvestijo pristojen CSD in policijo.

Krizni center za žrtve nasilja v družini omogoča kratkotrajno obliko bivanja (do treh tednov). Sprejem je mogoč vse dni v letu, 24 ur dnevno. Med bivanjem žrtve povežejo z obstoječo mrežo pomoči, jim nudijo varnost in prvo strokovno pomoč za začetek izstopa iz kroga nasilja.

Več informacij tukaj.

Pisarna brezplačne pravne pomoči

Brezplačno pravno svetovanje, ki ga izvaja Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor je namenjeno vsem občanom Mestne občine Maribor in vsem študentom Univerze v Mariboru, ne glede na njihov socialni status. Obsega preučitev pravnega položaja na podlagi ustreznih pravnih predpisov ter seznanitev upravičenca z vsemi vprašanji in okoliščinami, ki so pomembne za uveljavljanje njegovih pravic, obveznosti in odgovornosti iz razmerij, v katerih se nahaja ter z oblikami in vsebino pravnih sredstev in postopkov za njihovo zavarovanje.
Brezplačno pravno svetovanje poteka osebno in telefonsko, po sistemu predhodnega naročanja na telefonski številki 02 234 21 46, vsak delovnik med 9. in 13. uro, dosegljivi so tudi po e- pošti: svetovanje@zavodpip.si.

Brezplačno pravno pomoč sofinancirata Mestna občina Maribor in Študentska organizacija Univerze v Mariboru.

Več informacij tukaj.

TOM – Telefon za otroke in mladostnike

TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Ustanovljen je bil leta 1990 na pobudo Komisije za otrokove pravice pri ZPMS. Pet let kasneje je bila vzpostavljena nacionalna mreža, ki povezuje okoli 200 usposobljenih svetovalcev. Mrežo sestavlja 9 svetovalnih skupin v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenskih Konjicah, Velenju, Krškem, Idriji, Ajdovščini in Tolminu.

Mladi lahko pokličejo na TOM vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro na brezplačno številko 116 111 ali pišejo na tom@zpms.si.

Več infromacij tukaj.

Zavetišče za brezdomce Maribor

Zavetišče za brezdomce ima 24 postelj in v izrednih razmerah še 2 pomožni postelji. Odprto je 24 ur na dan in vse dni v letu. V zavetišče so lahko sprejete polnoletne osebe moškega spola, ki nimajo možnosti bivanja drugje oziroma se znajdejo v akutni bivalni in eksistenčni stiski predhodne narave. Praviloma so v zavetišče lahko sprejete le osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Maribor, druge osebe pa le izjemoma. V zavetišče ne moremo sprejeti nepokretne osebe ali druge osebe, ki potrebujejo posebno nego in oskrbo. Uporabniki  bivajo v zavetišču prostovoljno.

Program financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob podpori Mestne občine Maribor in primestnih občin.

Več informacij tukaj.

Romska skupnost

Mestna občina Maribor podpira in izvaja programe na področjih, ki se nanašajo na Rome oziroma na romsko skupnost. Z namenom izboljšanja položaja romske skupnosti in njihovega lažjega vključevanja v okolje, financiramo zaposlitev strokovne delavke, koordinatorice za romska vprašanja na Centru za socialno delo Maribor. Le-ta skrbi za izboljšanje njihovega materialnega položaja, jim svetuje o možnostih iskanja zaposlitev, spodbuja otroke in mlade Rome k izobraževanju, s katerim se nato lažje vključijo na trg dela. Je nekakšen povezovalni člen med Romi, njihovimi družinami in romsko skupnostjo ter institucijami in Mestno občino Maribor.

S skupnimi močmi poskušamo iskati rešitve na vseh področjih, ki pripomorejo k zagotavljanju nižje stopnje diskriminacije. V sled temu je bila ustanovljena Komisija za spremljanje romske tematike v Mestni občini Maribor, katere naloge so spremljanje in obravnavanje položaja pripadnikov romske skupnosti, sodelovanje pri uresničevanju razvojnega programa Mestne občine Maribor, predvsem pri programih in reševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v občini, obravnavanje vprašanj v zvezi z vzgojo in izobraževanjem pripadnikov romske skupnosti ter vprašanj v zvezi z ohranjanjem romskega jezika in kulture ter sodelovanje z romskimi društvi in drugimi organizacijami v naši občini.

Materinski dom Maribor

Materinski dom Maribor je namenjen materam z mladoletnimi otroki, nosečnicam in samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči osebni, odnosni, eksistenčni in drugi stiski in nimajo druge možnosti bivanja ter ob namestitvi potrebujejo strokovno in drugo pomoč.

Več informacij tukaj.

Varna hiša Maribor

Metode dela v Varni hiši izhajajo iz teorije in prakse socialnega dela na področju svetovanja in podpore ranljivim skupinam (individualno svetovanje, skupinsko delo, izvajanje preventive v lokalni skupnosti). Strokovno pomoč načrtujemo na podlagi ocene ogroženosti in osebnih ciljev uporabnic. Izvajamo profesionalne strokovne storitve, ki ogroženim vračajo dostojanstvo, zmanjšujejo tveganja ter pomembno vplivajo na kvaliteto njihovega življenja v prihod.

Anonimno bivanje na tajni lokaciji pomeni zagotovilo takojšnje varnosti za žrtve nasilja in je posebej pomembna okoliščina takrat, ko povzročitelju ni bila odrejena prepoved približevanja ali pripor.

Več informacij tukaj.

PIKA Varstveni center

Program otrokom in mladostnikom nudi učno pomoč, pridobivanje tehnik učenja za lažje učenje, psihosocialno podporo (individualno in skupinsko delo), prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa – socialne igre…

Več informacij tukaj.

Nadškofijski karitas Maribor

Nadškofijska karitas Maribor svoje poslanstvo izvaja v duhu Evangelija. Pri svojem delu se drži etičnih načel Karitas in Kodeksa načel, ki veljajo v socialnem varstvu. Njeno delovanje je odraz dela Župnijskih karitas ter župnij mariborske nadškofije.

Osnovni namen NŠKM je delovanje na karitativnem, dobrodelnem, humanitarnem in socialno varstvenem področju (v nadaljevanju karitativnem področju) v skladu z evangeljskimi načeli, Zakonikom cerkvenega prava ter civilno zakonodajo.

Več informacij tukaj.

Rdeči križ – Območno združenje Maribor

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Maribor (RKS – OZ Maribor) je prostovoljna, samostojna, nevladna, humanitarna, nepridobitna organizacija, ki deluje na območju Mestne občine Maribor in občin Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše ter Šentilj.

Več informacij tukaj.

Neprofitna stanovanja in začasne bivalne enote

Občani MOM lahko rešujejo stanovanjsko problematiko tako, da sodelujejo na razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki ga vsako leto razpisuje Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor).

Več ifnformacij tukaj.

Socialna kuhinja

Mestna občina Maribor financira delovanje socialne kuhinje v Dvorakovi ulici. V socialni kuhinji vsak dan pripravijo več kot 500 obrokov: v zavetišče za brezdomce in društvo Zdrava pot, ki nudi podporo odvisnikom od nedovoljenih drog, se obroke pripelje, individualni uporabniki pa lahko pridejo ponjo med 11. in 12. uro. Uporabniki prejmejo dokazilo o upravičenosti do socialnega obroka na Centru za socialno delo Maribor.

Letovanje otrok

Mestna občina Maribor je v dogovoru z izvajalcema programa letovanj Območno zveza Rdečega križa Maribor, ki organizira letovanja v Punatu, in Zvezo prijateljev mladine Maribor, organizatorjem letovanj v Poreču in na Pohorju. Letovanje je omogočeno otrokom iz socialno ogroženih družin, otrokom z zdravstvenimi indikacijami in srednješolski mladini, kjer je program enak  letovanjem otrok iz socialno ogroženih družin, zajema le srednješolsko populacijo, ki jim organizatorji vsebinsko dopolnijo program letovanja z zdravstveno in socialnovarstveno preventivno dejavnostjo.

Upravičenost do letovanja v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih pri dodeljevanju socialnovarstvenih pomoči na osnovi podatkov iz odločb o dohodnini preverjata organizatorja letovanj, strokovni delavci vrtcev in osnovnih šol ter delavci Centra za socialno delo.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano