Proračun

Poglej podmeni

finance

Proračun Mestne občine Maribor

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom, statutom in občinskimi predpisi izvaja Mestna občina Maribor.

Proračun Mestne občine Maribor sestavljajo: splošni del proračuna, posebni del proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni podskupin kontov.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva proračuna se smejo uporabljati le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati predpise Zakona o javnem naročanju.

Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnem naročanju, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene osebe.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano