Pomoč na domu

Poglej podmeni

Starejši

Pomoč na domu v Mestni občini Maribor

Mestna občina Maribor je ustanoviteljica javnega socialnovarstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor . Zavod izvaja storitev pomoč na domu kot javno službo ter programe socialnega servisa in projekte za razvoj dejavnosti.

Pomoč na domu je socialnovarstvena pravica, opredeljena v Zakonu o socialnem varstvu, regulira jo Pravilnik o standardih in normativih za opravljanje socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev, ki natančno določajo vsebino, upravičence, izvajalce, normative, metodologijo za oblikovanje cen in merila za oprostitev pri plačilu te socialnovarstvene storitve.

Iz proračune občine se storitev pomoč družini na domu sofinancira, doplačilo neposredne socialne oskrbe krijejo uporabniki sami in njihovi svojci v skladu s plačilno sposobnostjo. Cena za uporabnika trenutno znaša 5,31 EUR na uro, ob nedeljah 7,44 EUR na uro, za praznike in dela proste dneve  znaša 7,97 EUR na uro. 

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano