Odločba, št. 4780-73/2023-5 z dne 1.3.2023 – ugotovitev imetnika lastninske pravice Mestne občine Maribor za nepremičnino, ID znak 681 2001

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Namenjeno: splošni javnosti

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve izdaja na podlagi 51. in 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE) ter 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/07, 13/10, 11/11, 20/12, 17/13, 8/14), po uradni dolžnosti v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, matična številka 5883369000 za nepremičnino, ID znak 681 2201 do celote (1/1).

Odločba je v prilogi.

Odločba, št. 4780-73/2023-5 z dne 1.3.2023 - ugotovitev imetnika lastninske pravice Mestne občine Maribor za nepremičnino, ID znak 681 2001

Priloge

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano