Odločba o določitvi Mestne občine Maribor kot imetnika lastninske pravice in prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena oz. javnega dobra, št. 4780-169/2022-1 z dne 26.5.2022

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Odločba o določitvi Mestne občine Maribor kot imetnika lastninske pravice in prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena oz. javnega Dobra, št. 4780-169/2022-1 z dne 26.5.2022

Namenjeno: splošni javnosti

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. in 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18

ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE) ter 10. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/07, 13/10, 11/11, 20/12, 17/13, 8/14) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 4780-17/2021-39 z dne 18.11. 2021, v kateri je v 1.tč. izreka te odločbe ugotovljeno, da je Mestna občina Maribor lastnik nepremičnin, ID znak: parcela 675 606/8, ID znak: parcela 675 613/1, ID znak: parcela 649 282/2, ID znak: parcela 647 659/7, ID znak: parcela 622 939/9, ID znak: parcela 622 941/6  in ID znak: parcela 674 348/13 do celote (1/1) ter v tč. 2, da predmetne nepremičnine več ne predstavljajo grajenega javnega dobra lokalnega pomena oz. javnega dobra.

Odločba o določitvi Mestne občine Maribor kot imetnika lastninske pravice in prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena oz. javnega dobra, št. 4780-169/2022-1 z dne 26.5.2022

Priloge

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano