Zahteva za izdajo mnenja

Zahteva za izdajo mnenja

Splošne informacije

Investitor pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Mnenje se pridobi, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu prometne infrastrukture. Mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, glede varovalnih pasov občinskih javnih cest je občina, na katere območju se nahaja nameravana gradnja, razen na območju državnega prostorskega načrta. Zahtevo za izdajo mnenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec.

Mestna občina Maribor zahteve  za izdajo mnenj ter vse obvezne priloge od 1. 1. 2022 sprejema le v digitalni obliki.

Mestna občina Maribor je pristojna izdati mnenje za naslednji področji, na katera se podana zahteva lahko nanaša:

 • na urejanje prostora (za področje skladnosti s prostorskimi akti) ali
 • na komunalo in promet (za področje posega v Varovalne pasove infrastrukture – javne ceste in področje posega v Priključevanje na infrastrukturo – dostop),
 • v kolikor se zahteva nanaša na obe področji, je treba tudi to napisati.

Obvezne priloge so:

 • projektna dokumentacija glede na predvideno vrsto gradnje (DGD, DNZO, DSN).

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Zahteva za izdajo mnenja

Stroški postopk.

Brez stroškov postopka.

Zahteva za izdajo mnenja

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano