Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišč

Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišč

Splošne informacije

Spremembo osnovne namenske rabe zemljišča lahko dosežemo le s spremembo občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN). Prostorsko načrtovanje v skladu s pravili je nujno za skladen razvoj družbe, sicer bi v prostoru nastopil kaos, kjer bi vsak načrtoval posege le na svojem zemljišču, nemogoče pa bi bilo urejati rešitve, ki so v interesu vseh, in ob tem zagotavljati cilje varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kmetijskih zemljišč, razvoja javne infrastrukture ter gospodarstva. Namensko rabo zemljišč predstavljajo stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča, ki se delijo še na podrobnejše stopnje, kar je zlasti pomembno pri stavbnih zemljiščih, ki jih v nadaljevanju delimo na zemljišča za:

 • bivanje,
 • centralne dejavnosti,
 • proizvodne dejavnosti,
 • prometno in drugo infrastrukturo,
 • zelene površine,
 • in podobno.

 Namenska raba zemljišč je določena s prostorskimi akti, zato jo lahko spremenimo samo s spremembo prostorskih aktov. Ker so prostorski akti predpisi, pri pobudi za spremembo namenske rabe prostora ne gre za individualni upravni postopek, v katerem bi se odločalo o pravici posameznika, temveč za sodelovanje pri pripravi predpisa, s katerim občina opredeljuje in načrtuje svoj prostorski razvoj. Postopek spremembe namenske rabe zemljišč Priprava OPN oz. priprava njegovih sprememb in dopolnitev je zakonsko predpisan, zahteven in dolgotrajen postopek. Pobude občanov se ne obravnavajo individualno, temveč jih občina zaradi ekonomičnosti postopkov, predvsem pa preverjanja utemeljenosti pobude glede na cilje prostorskega razvoja občine, ostale pobude in različne javnopravne interese in režime v prostoru, združuje in obravnava periodično. Postopek vključuje številne nosilce urejanja prostora, ki podajo strokovne podlage ter izdajajo obvezujoče smernice in mnenja k prostorskim aktom. Pobuda za spremembo osnovne namenske rabe se na občino poda na predpisanem obrazcu, kjer je treba opisati ter utemeljiti nameravani poseg in priložiti zahtevane priloge. Če bo pobuda v skladu s pripravljenimi kriteriji s strani občine oz. načrtovalca ocenjena kot ustrezna, bo uvrščena v nadaljnje faze postopka priprave OPN. Pobude se lahko upoštevajo le, če:

 • so skladne s cilji prostorskega razvoja občine,
 • upoštevajo varstvene in varovalne omejitve v prostoru,
 • so ustrezne z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.

 V nadaljnjih fazah postopka, v katerih se preverjajo ustreznosti načrtovanih posegov z vidika različnih javnih interesov in področnih predpisov, lahko pride do spremembe predlaganih rešitev ter tudi do tega, da bodo posamezne pobude v postopku usklajevanja izločene. Pri tem opozarjamo predvsem na pobude, ki se nanašajo na spremembo kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča. Z vidika varstva kmetijskih zemljišč je pobuda sprejemljiva, kadar pobude ni možno realizirati znotraj obstoječega stavbnega zemljišča ali na drugi nekmetijski namenski rabi prostora, kadar pobude ni možno usmeriti na zemljišča nižjih bonitet ter kadar na območju pobude niso bile izvedene komasacije, osuševanje ali namakanje. Za potrebe spremembe kmetijskega zemljišča v stavbna zemljišča je treba zagotavljati nadomestne oz. izravnalne ukrepe, katerih cilj je, da se skupna površina kmetijskih zemljišč na nivoju občine ne zmanjšuje. Prav tako je treba upoštevati, da se pobude, ki se nahajajo na vodovarstvenem, poplavnem, erozijsko ogroženem območju, na območju varstva narave (krajinski parki, Natura 2000, ekološko pomembna območja…) na območju kulturne dediščine ali znotraj varovalnih pasov infrastrukture obravnavajo ob upoštevanju varstvenih in varovalnih režimov. Eno izmed osnovnih izhodišč prostorskega načrtovanja je tudi usmerjanje poselitve v naselja, pri čemer imata prenova ter aktivacija nepozidanih in degradiranih območij prednost pred širitvami. Izven območij naselij se nova stavbna zemljišča določajo le izjemoma in predvsem v povezavi z že obstoječo dejavnostjo. V Mestni občini Maribor je 12 naselij (Maribor, Bresternica, Kamnica, Gaj nad Mariborom, Malečnik, Trčova, Dogoše, Zrkovci, Razvanje, Pekre, Limbuš in Laznica).

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišč

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 4,50 EUR, če je vloga v fizični obliki ali,
 • brezplačno, če je vložena elektronska vloga.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138 referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišč

Drugi stroški

Občina lahko od 1. junija 2018 dalje tudi zaračuna takso za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe zemljišča. V skladu s 3. členom Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/2018) znaša višina takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN:      

 • za obravnavo pobude za spremembo osnovne namenske rabe prostora 300,00 EUR,-       
 • za obravnavo pobude za spremembo podrobne namenske rabe prostora 250,00 EUR.

Za posamezno pobudo se štejejo zemljišča znotraj ene katastrske občine in izjemoma zemljišča na meji dveh katastrskih občin, v kolikor le-ta predstavljajo zaključeno celoto. Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe zemljišča, temveč je zgolj pogoj za obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Zadnji rok za vložitev pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v trenutno potekajočem postopku priprave OPN Mestne občine Maribor je bil v skladu Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 20/17) 30. junij 2017.

Vloge, prejete po navedenem roku, bodo obravnavane v postopku sprememb in dopolnitev OPN Mestne občine Maribor. Taksa za obravnavo pobude bo pobudnikom zaračunana v skladu z odlokom, ko se bo postopek sprememb in dopolnitev pričel.

Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišč

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano