Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Splošne informacije

Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi; za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev kot so določeni v aktu; za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.

Mestna občina Maribor lahko zahteva dopolnitev te pobude ali elaborata lokacijske preveritve zaradi strokovnih ugotovitev Mestne občine Maribor ali zahtev nosilcev urejanja prostora, ki v postopku podajo mnenje o ustreznosti elaborata.

Obvezna priloga je: elaborat lokacijske preveritve

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 4,50 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • brezplačno, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138  referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Drugi stroški postopka

Pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi je plačilo nadomestila za stroške postopka, za kar bo pobudniku/investitorju izdan Sklep o določitvi stroškov lokacijske preveritve v skladu z Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve in takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v Mestni občini Maribor (Plačilo nadomestila stroškov ne zagotavlja potrditve sklepa o lokacijski preveritvi na Mestnem svetu Mestne občine Maribor.

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:

 • za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500 eurov,
 • za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za manj zahtevne in zahtevne objekte 2.500 eurov in za enostavne in nezahtevne objekte 1.000 eurov,
 • za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 eurov.

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano