Koroška cesta z Glavnim trgom

Koroška cesta z Glavnim trgom

Opis projekta

Cilj investicije je bil ureditev ožjega območja Glavnega trga v Mariboru ter Koroške ceste med Glavnim trgom in križiščem s Strossmayerjevo ulico.

V okviru projekta Koroška cesta z Glavnim trgom je Mestna občina Maribor na tem območju uvedla skupni prometni prostor. Območje je oblikovano kot kakovosten in sodoben javni prostor. Ureditev je obsegala posege kot so sprememba prometnega režima, zamenjava celotnega tlaka, zasnovo in postavitev urbane opreme, zasnovo in postavitev vodnega motiva ter ureditev in zamenjava vse potrebne komunalne infrastrukture. Uredile  so se označbe za promocijo hoje kot prometnega načina. Z izvedbo je občina pripomogla k reševanju strateških izzivov in ciljev iz Celostne prometne strategije mesta Maribor v drugem stebru “Uveljavitev hoje kot pomembnega načina potovanj”  ter cilj “Izkoristiti potenciale kolesarjenja”.

V letu 2018 je Mestna občina Maribor kandidirala na  razpis »lavni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (lR-UTM_l/2017)« operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 4.prednostne osi» Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih« prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1»Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Namen investicije je bil ureditev ulic v starem mestnem jedru Maribora, da bi bilo območje oblikovano kot kakovosten in sodoben javni prostor. Z gradnjo primerne infrastrukture za trajnostno mobilnost se je tako izboljšala privlačnost mestnega jedra ter tudi sprememba potovalnih navad na račun manjše uporabe avtomobilov. Z izvedbo projekta se bo spremenila struktura prometnih načinov v Mariboru ter izboljšala kakovost zraka.

Začetne aktivnosti na projektu so se pričele v letu 2010, ko  je bil zaključen arhitekturni natečaj za izbiro rešitve za ureditev širšega območja Glavnega trga. V letu 2013 je sledila priprava projektne dokumentacije. Nato se je v letu 2018 pripravila potrebna investicijska in projektna dokumentacija ter izvedla prijava na razpis Ministrstva za infrastrukturo »lavni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_l/2017)« operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Po sklenjeni sofinancerski pogodbi konec leta 2018, se je v letu 2019  izvedlo javno naročilo za izbor izvajalca del. Zaradi dolgotrajnega naročniškega postopka je bila pogodba z izvajalcem gradbenih in obrtniških del podpisana v začetku oktobra 2019,  izvajalec pa je bil uveden v delo dne 28.10.2019. S strani izvajalca so dela potekala skladno s terminskim planom z manjšimi zamiki zaradi neugodnih vremenskih razmer ter v letu 2020 je prišlo zaradi pandemije COVID. Vsa dela so bila zaključena v letu 2020.

Vrednost celotnega projekta v EUR

6.249.895,25

Vrednost sofinanciranja v EUR

2.110.256,64

Lastna sredstva MOM v EUR

4.139.638,61

Program sofinanciranja

Koroška cesta z Glavnim trgom

Financerji projekta

Naložbo sta sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano