Ukrepi za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice

Novica
27. novembra, 2023

Avtor članka: Miro Mešl, KGZS – Zavod Maribor

Avtor fotografij: Leonida Lešnik, KGZS – Zavod Maribor

Zlata trsna rumenica je huda in neozdravljiva – karantenska bolezen vinske trte. Bolezenska znamenja se lahko pričnejo kazati že sredi meseca junija. Listi okuženih trt bledijo ter se zvijajo navznoter. Pri rdečih sortah se listi predčasno rdeče obarvajo. Okuženi poganjki slabo ali pa sploh ne olesenijo. Več informacij o zlati trsni rumenici najdete na spletni strani https://www.gov.si/teme/zlata-trsna-rumenica/

V vinogradih v Ormoško Ljutomerskih goricah in v Slovenskih goricah že več let prihaja do večjih izbruhov zlate trsne rumenice. V posameznih vinogradih je bilo ugotovljenih tudi do 90 % okuženih trt. Bolezen je bila v preteklih letih odkrita tudi na področju občine Maribor, vendar je bil odstotek trt s bolezenskimi znaki manjši. Najvišji delež trsov s simptomi je bil ugotovljen pri sortah Chardonnay, Šipon in Renski rizling, najmanjši pa pri sortah Laški rizling, Rumeni muškat, Ranina in Muškat otonel. Bolezen se močneje pojavlja tudi na samorodnicah, še posebej na šmarnici. 

Za dolgoročno učinkovito zmanjšanje pojava bolezni je ob obveznem zatiranju ameriškega škržatka z insekticidi, potrebno tudi sprotno odstranjevati okužene trte, saj le te predstavljajo vir nadaljnjih okužb v rastni dobi v vinogradu. Okužene trte se lahko izkoplje s koreninami vred ali se jih odreže tik nad zemljo ter se rezno ploskev premaže z neselektivnim herbicidom.

Bolezen prenaša ameriški škržatek, zato lahko širjenje zlate trsne rumenice omejimo z njegovim zatiranjem. Zatiranje je potrebno opraviti po končanem cvetenju vinske trte. Pri tem je treba upoštevati napovedi rokov za zatiranje. Napovedi so dostopne na spletni strani Agrometeorološkega portala RS (http://agromet.mkgp.gov.si/pp/). Zaradi dolgega obdobja izleganja ličink ameriškega škržatka in visokih temperatur, ki običajno zmanjšujejo učinkovitost delovanja insekticidov, bo v prihodnjem letu tako v intenzivnih kot v ekoloških vinogradih potrebno izvesti najmanj 3 tretiranja.

Tudi na brajdah in ohišnicah je obvezno izvesti vsaj eno tretiranje v rastni sezoni, ki se ga opravi po cvetenju vinske trte. Mogoče je uporabljati pripravka na osnovi naravnega piretrina, ki jih lahko kupite v prodajalnah FFS tudi brez potrdila za izvajalce ukrepov zdravstvenega varstva rastlin.

Vinogradnikom priporočamo, da se zaradi spremljanja populacije odraslih osebkov ameriškega škržatka v začetku meseca julija v vinogradih obesijo rumene lepljive plošče (3 do 5 plošč na hektar). Obesimo jih na višino predzadnje žice, kontroliramo pa jih tedensko do konca meseca avgusta. Menjavamo jih vsaka dva tedna oziroma po potrebi..

V letu 2024 v mesecu juniju in juliju, bo Javna služba zdravstvenega varstva rastlin na KGZS Zavod Maribor skupaj z ostalimi službami organizirala predavanja in delavnice na temo preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice in o prepoznavanju ameriškega škržatka na trti in rumenih lepljivih ploščah.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano