Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del središča naselja Pekre v Mestni občini Maribor

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Z objavo sklepa pričenjamo s pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del središča naselja Pekre (stanovanjsko območje severno od Lackove ceste) v Mestni občini Maribor – v nadaljevanju: SD OPPN.

Namen SD OPPN je zmanjšanje števila enostanovanjskih prostostoječih stavb. Na območju SD OPPN se v grafiki v liniji Ceste B opustijo gradbene linije in razširijo gradbene meje. Doda se možnost  združevanja gradbenih parcel in spremembe gabaritov stavb. Pri tem je potrebno upoštevati obstoječe urbanistične kazalce. Prouči se tudi možnost sprememb smeri glavnega slemena strehe in smer dostopa (za stavbe na križišču teh dveh cest). Dopolni se določilo glede oblikovanja ograj.– vse razvidno iz priloženega elaborata – Izhodišča za pripravo OPPN.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O))  vabimo zainteresirano javnost k sodelovanju pri pripravi  osnutka navedenega akta, v okviru predlagane zasnove ureditve. Pisne predloge in pripombe pričakujemo do najkasneje 21.12.2023 na naslov mestna.obcina@maribor.si s pripisom: SD OPPN  Pekre – 3503-11/2023.  Več informacij je v prilogah (Sklep in Izhodišča za pripravo OPPN).

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano