Pričetek postopka izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Gledališki ulici v Mariboru

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Z objavo sklepa se pričenja priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Gledališki ulici v Mariboru– v nadaljevanju: OPPN. Območje OPPN meji na tri obstoječe ulice, Gregorčičevo na severu, Gledališko na vzhodu in Slovensko na jugu.

Investicijska namera se nanaša na umestitev nove poslovno-stanovanjske stavbe z garažno hišo na vogalu med Gledališko in Slovensko ulico .

Stavba je zasnovana terasasto. S terasami se v vsakem nadstropju zagotovijo prostorne zunanje površine – terase (modre površine). Etažnost se od obstoječega poslovno stanovanjskega objekta ob Gledališki ulici, dviguje od 3K+P+2N do 3K+P+5N v smeri proti Slovenski ulici (K-klet, P-pritličje, N-nadstropje). Pod terenom je predvidena podzemna garaža v treh kletnih etažah.

Čeligijev stolp je predviden za razne kulturne dejavnosti, tako da bo namenjen javnemu programu. Okrog stolpa je predvidena zelenica.Območje severno od Čeligijevega stolpa se ohrani kot nepozidana, zelena površina.

Obstoječa večstanovanjska stavba na Slovenski ulici 34 se ohranja in se ji predvidi možnost prenove oziroma nadzidave.

Obstoječa poslovno-trgovsko-gostinsko-stanovanjska stavba ob Gledališki ulici ostane – se ohranja v obstoječih gabaritih z možnostjo prenove in vzdrževanja.

Načrtovane ureditve so razvidne v strokovnih podlagah. Postopek priprave je razviden v sklepu.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O))  vabimo zainteresirano javnost k sodelovanju pri pripravi  osnutka navedenega akta, v okviru predlagane zasnove ureditve. Pisne predloge pričakujemo do najkasneje 01.03.2024 na naslov mestna.obcina@maribor.si   s pripisom: OPPN  Gledališka – zadeva 3503-22/2023.

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano