Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina, ID znak: 655 716/2 last Mestne občine Maribor, do celote

Obvestilo

Rok je potekel

Splošni opis

Namenjeno: splošni javnosti

Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Sekretariat za splošne zadeve na podlagi 51. in 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE) v upravni zadevi določitve imetnika lastninske pravice izdaja po uradni dolžnosti odločbo, št. 4780-49/2024-27 v kateri je v 1.tč. izreka te odločbe ugotovljeno, da je Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, matična številka 5883369000 lastnik nepremičnine, ID znak: parcela 655 716/2, do celote (1/1).

Odločba je v prilogi.

Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina, ID znak: 655 716/2 last Mestne občine Maribor, do celote

Priloge

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano