Zamenjava vodovoda pri izgradnji kanalizacije v aglomeracijah ID 29 Maribor

Zamenjava vodovoda pri izgradnji kanalizacije v aglomeracijah ID 29 Maribor

Opis projekta

Investicija »Zamenjava salonitnega SA in dotrajanega vodovoda pri izgradnji kanalizacije v Aglomeracijah ID 29 Maribor« se izvaja pri spremljavi izgradnje kanalizacije, ki se izvaja kot operacija v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.

Zamenjava dotrajanih salonitnih azbest – cementnih cevovodov se izvaja v več ulicah na območju za postajo v Limbušu, t.j. v Ulici Jožeta Korošca, Vrunčevi ulici, Vornikovi ulici, Krambergerjevi ulici, Drevenškovi ulici, Ulici Kobaletovih, Ulici Erbežnikovih in tudi v ulici Za postajo v skupni dolžini 1.600 m. Prav tako se salonitni cevovodi zamenjujejo na Studencih na območju izgradnje kanalizacije Pekre-Studenci v Borovnikovi ulici ter Gozdni ulici z Brnčičevo ulico na  dolžini 1.030 m  ter na območju Malečnik- Trčova, kjer se s kanalizacijo zamenjujejo dotrajani plastični vodovodni cevovodi na dolžini 2.660 m, zaradi povsem neustrezne kvalitete, kjer se pogosto pojavljajo defekti in posledično večje  izgube pitne vode. Projekt bo zaključen v letu 2023. Mestna občina Maribor izvaja investicijo v programu sanacije dotrajanih in azbest-cementnih vodovodnih cevovodov za zmanjševanje in nadzorstvo nad izgubami pitne vode ter varovanje zdravja porabnikov.

Vrednost celotnega projekta v EUR

759.173,25

Vrednost projekta za MOM v EUR

622.273,16

Zamenjava vodovoda pri izgradnji kanalizacije v aglomeracijah ID 29 Maribor

Financerji projekta

Financer projekta je Mestna občina Maribor, ki za ta projekt iz proračunskih sredstev zagotavlja neto vrednost investicije v programu zamenjav vodovodnih cevovodov, za zmanjševanje in nadzorstvo nad izgubami pitne vode ter posredno v varovanje zdravja ljudi in porabnikov.

Investicijska vrednost projekta zamenjave vodovodov na območju Limbuša Za postajo je 319.973,25 EUR (z DDV). MOM financira ta del v neto vrednosti 262.273,16 EUR. Na območju Pekre -Studenci in Trčova – Metava je izvedba javnega naročila v zaključni fazi. Ta del investicije je ocenjen na 439.200,00 EUR (z DDV)

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano