Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (Priloga 8)

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (Priloga 8)

Splošne informacije

Gradbeni zakon določa, da lahko investitor pridobi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta (v nadaljnjem besedilu: projektni in drugi pogoji), ki jih mnenjedajalec določi v skladu s svojimi pristojnostmi. Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev mora biti vložena na predpisanem obrazcu. Temu se lahko (če drug predpis ne določa drugače) priloži idejna zasnova, izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS št. 36/2018) (v nadaljevanju pravilnik), ki vsebuje:

 • podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 1A (seznam prilog), ki je sestavni del pravilnika,
 • splošne podatke o objektih, ki se navedejo na obrazcu iz priloge 4 (seznam prilog), ki je sestavni del pravilnika, in
 • lokacijske prikaze.

 Če idejna zasnova – IZP ni priložena, se k zahtevi za izdajo projektnih pogojev priložijo lokacijski prikazi, ki se izdelajo na zemljiškokatastrskem načrtu in glede na značilnosti objekta smiselno obsegajo:

 • prikaz zemljišča za gradnjo, prikaz objekta na stiku z zemljiščem z navedbo gabaritov in prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče s prikazom odmikov od parcelnih mej,
 • prikaz prometnih in funkcionalnih površin (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, prostorom za zbiranje komunalnih odpadkov, intervencijskimi površinami),
 • prikaz zagotavljanja minimalne komunalne oskrbe in priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov,
 • v primeru rekonstrukcije ali prizidave objektov varovanih po predpisih varstva kulturne dediščine prikaz tistih delov obstoječega objekta, ki se spreminjajo in so pomembni za predstavitev skladnosti s predpisi varstva kulturne dediščine (npr. fasade, fotografije…).


Mestna občina Maribor zahteve za izdajo mnenj ter vse obvezne priloge od 1. 1. 2022 sprejema le v digitalni obliki.

Na vlogi je potrebno napisati področje, na katerega se podana zahteva nanaša:

 • na urejanje prostora (za področje skladnosti s prostorskimi akti) ali
 • na komunalo in promet (za področje posega v varovalni pas prometne infrastrukture),
 • v kolikor se zahteva nanaša na obe področji, je potrebno tudi to napisati.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (Priloga 8)

Stroški postopka

Brez stroškov postopka.

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (Priloga 8)

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano