Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni

Splošne informacije

1. Pravno podlago za uveljavljanje pravice staršev za znižanje oziroma oprostitev plačila vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca, ker je bil zaradi bolezni nezmožen obiskovati vrtec, predstavlja 7. točka Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 9/2019), ki ga je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel na 4. seji, dne 11. aprila 2019.

Besedilo 7. točke navedenega sklepa glasi:

»Za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka v trajanju najmanj 30 koledarskih dni (prvi upoštevani dan odsotnosti je delovni dan), se na osnovi vloge staršev, ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša plačilo za prvi mesec odsotnosti 30 % njim določenega zneska plačila, za naslednja dva meseca pa se starše plačila vrtca oprosti.

Starši lahko koristijo pravico iz predhodnega odstavka za neprekinjeno bolezensko odsotnost otroka iz vrtca v skupnem trajanju največ 3 mesece letno.

O znižanju plačila v prvem mesecu odsotnosti otroka zaradi bolezni in oprostitvi v naslednjih dveh mesecih odloča pristojni organ Mestne uprave Mestne občine Maribor.«

Besedilo 8. točke navedenega sklepa glasi:

»Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo pravice iz 6. in 7. člena tega sklepa le za otroka, za katerega se ne financira oz. sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

Staršem, ki uveljavljajo pravice iz 6. in 7. člena tega sklepa, jim dodatna znižanja plačila iz 2. člena tega sklepa ne pripadajo, prav tako se jim ne odštevajo stroški neporabljenih živil.

Pravice iz 6. in 7. člena tega sklepa veljajo tudi za starše s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki imajo otroke vključene v vrtce v drugih slovenskih občinah.«

2. Vlogo za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni najmanj 30 koledarskih dni (prvi upoštevani dan odsotnosti je delovni dan) – obrazec 1 vloži eden od staršev. Vloga, ki jo vsak v svojem delu predhodno izpolnita vlagatelj (praviloma eden od staršev) in otrokov zdravnik, se odda v vrtcu, ki ga otrok obiskuje. Vrtec oddano vlogo izpolni s podatki o dejanski odsotnosti otroka in jo v roku 3 delovnih dni po sprejemu posreduje Uradu za vzgojo in izobraževanju, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Mestne občine Maribor. Če otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor obiskuje vrtec v drugi občini, vlagatelj potem, ko predhodno preveri, ali je v tej občini oziroma v tem vrtcu možno uveljavljati to pravico, v celoti izpolnjeno vlogo posreduje Uradu za vzgojo in izobraževanju, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost Mestne občine Maribor.

V celoti izpolnjena vloga se posreduje ali odda osebno na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali skenirana po elektronski pošti na naslov: gp.mom@maribor.si, s pripisom v zadevi »Vloga za znižanje oz. oprostitev plačila vrtca«.

3. K vlogi ni potrebno prilagati nobene dodatne dokumentacije. Izjemoma je možno, da namesto potrditve zdravnika na vlogi vlagatelj priloži zdravniško potrdilo, iz katerega pa mora biti nesporno razvidno, da otrok zaradi bolezni ni bil zmožen obiskovati vrtca in nedvoumno opredeljeno obdobje, v katerem je to veljalo.

4. Starši oddajo vlogo za znižanje oziroma oprostitev plačila vrtca po zaključku zdravljenja in vrnitvi otroka v vrtec vrtca.

V primeru nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka v trajanju najmanj 30 koledarskih dni (prvi upoštevani dan odsotnosti je delovni dan) se plačilo za prvi mesec nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30 % staršem določenega plačila, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 2. točke tega sklepa, ter stroška neporabljenih živil, za preostala dva meseca neprekinjene bolezenske odsotnosti pa se starša plačila vrtca oprosti. Starši lahko uveljavljajo pravico znižanega plačila oziroma oprostitev plačila vrtca v primeru daljše bolezenske odsotnosti otroka največ 3 mesece v koledarskem letu. To določilo velja samo za starše tistih otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, za katere je zavezanka za plačilo razlike med stroški programov in plačili staršev oziroma državnega proračuna Mestna občina Maribor.

Vlogo za uveljavljanje pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka iz vrtca oddajo starši po zaključku zdravljenja in vrnitvi otroka v vrtec. V primeru daljše bolezni, ko bo otrok odsoten več kot 30 koledarskih dni, mu vrtec lahko obračuna akontacijo, vlogo pa starši oddajo po zaključku zdravljena, oziroma po prihodu otroka v vrtec.

5. Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo ter raziskovalno dejavnost bo vloge reševal v rokih in po postopkih, ki jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku.

6. Pravica do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca v primeru neprekinjene daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, zaradi katere otrok ni bil zmožen obiskovati vrtca, predstavlja izjemo, temelječo izključno na oceni zdravnika, da otrok zaradi bolezni dejansko ni bil zmožen obiskovati vrtca. Ta pravica ne more temeljiti zgolj na želji staršev, da bi otroka v določenem obdobju ne pošiljali v vrtec ter bili oproščeni plačila. Za takšne primere je predviden institut izpisa otroka iz vrtca.

7. Morebitne dodatne informacije dobijo starši pri vodstvu vrtca, v katerega je otrok vključen, ali v Sektorju za vzgojo Urada za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno in socialno varstvo ter raziskovalno dejavnost Mestne občine Maribor na tel. 02/22-01-295, e-naslov: marjeta.finster@maribor.si in tel. 02/22-01-396, e-naslov:  maruska.dvorsak@maribor.si. Vzorec vloge, ki je predmet tega navodila je na voljo v upravah mariborskih javnih vrtcev in na spletni strani Mestne občine Maribor.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni

Stroški postopka

Brez stroškov postopka.

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni

Predpisi

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Maribor

Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano