Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti Mestne občine Maribor

Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti Mestne občine Maribor

Splošne informacije

Služnost je stvarna pravica na tuji stvari, ki nujno pomeni omejevanje lastninske pravice lastnika služeče nepremičnine. Služnost je potrebno določiti v najmanjšem možnem obsegu, racionalno in gospodarno, tako da se s tem čim manj obremenjuje nepremičnino v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti.

Služnost se lahko ustanovi kot stvarna služnost ali kot osebna služnost. Ustanovitev služnostne pravice je praviloma odplačna.

Vlogo vloži lastnik gospodujočega zemljišča oz. služnostni upravičenec. V kolikor vložnik ni zemljiškoknjižni lastnik gospodujočega zemljišča, mora vlogi obvezno priložiti pooblastilo zemljiškoknjižnega lastnika.

Obvezne priloge so:

Skica/situacija/grafika katastrskega načrta, iz katerega so jasno razvidne parcelne meje gospodujočega in služečega zemljišča ter označba zemljišč s parcelno številko, z natančnim vrisom poteka trase po posameznih zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna pravica in površina posega na posameznem zemljišču, izražena v m².

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Sekretariat za splošne zadeve

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti Mestne občine Maribor

Stroški postopka

Brez stroškov postopka.

Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti Mestne občine Maribor

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano