Vloga za uporabo občinskih simbolov (grba, zastave)

Vloga za uporabo občinskih simbolov (grb, zastava)

Splošne informacije

Grb se lahko uporablja:

 • ob predstavljanju Mestne občine Maribor v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Mestna občina Maribor predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
 • ob predstavljanju Mestne občine Maribor v protokolarnih zadevah;
 • kot element celostne grafične podobe pravne osebe, katere ustanovitelj ali soustanovitelj ali večinski lastnik je Mestne občine Maribor, če opravlja javno službo ali je nosilec javnih pooblastil Mestne občine Maribor;
 • na vozilih javnega avtobusnega prometa in na drugih javnih prevoznih sredstvih;
 • na službenih oblekah uradnih oseb organov mestne uprave, (samostojnih služb) ter skupne občinske uprave;
 • na mestni kažipotni signalizaciji v semaforiziranih križiščih;
 • na obvestilno informacijskih mestnih panojih in tablah;
 • na registrskih tablicah, ki se začnejo s črkama MB v nespremenjeni obliki;
 • v drugih podobnih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.

Zastava se lahko izobesi:

 • ob predstavljanju Mestne občine Maribor v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Mestne občine Maribor predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
 • ob predstavljanju Mestne občine Maribor v protokolarnih zadevah;
 • v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.

2. Posebna uporaba grba in/ali zastave ter kaj je potrebno za pridobitev dovoljenja:

Posebna uporaba grba in/ali zastave je možna ob srečanjih, športnih, kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih (v nadaljevanju: prireditev), če je:

 • Mestna občina Maribor ustanovitelj ali soustanovitelj organizatorja prireditve;
 • Mestna občina Maribor ustanovitelj ali soustanovitelj udeleženca prireditve.

Stranka, ki bi želela uporabiti grb in/ali zastavo, v svoji vlogi priložiti dokumentacijo:

 • Iz katere je razviden naslov in namen prireditve, njena lokacija in trajanje ter tehnični in grafični podatki o uporabi grba in zastave.

Posebna uporaba grba in/ali zastave se lahko dovoli pravni osebi ali samostojnemu podjetniku, ki ima sedež na območju Mestne občine Maribor, in sicer:

 • v znaku;
 • v priznanjih, ki jih podeljuje;
 • na spominskih darilih in značkah.

Stranka, ki bi želela uporabiti grb in/ali zastavo, v svoji vlogi priložiti dokumentacijo:

 • s tehničnimi in grafičnimi podatki o uporabi grba ter kratko predstavitvijo namena uporabe grba.

3. Uporaba besede Maribor v firmi gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Besedo Maribor v vseh sklonih in svojilnih pridevnikih je dovoljeno vnesti v firmo gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika posameznika le z dovoljenjem Mestne uprave Mestne občine Maribor na podlagi mnenja posebne komisije. Komisija ima možnost podati negativno mnenje v posebej utemeljenih primerih, v kolikor obstaja sum, da bi uporaba besede Maribor lahko pomenila zaobid določil tega odloka ali zlorabo uporabe besede Maribor ter v podobnih primerih.

Dovoljenje za uporabo besede Maribor preneha veljati:

– če se odvzame;

– če se upravičenec pisno odpove uporabi besede Maribor.

Mestna uprava lahko odvzame dovoljenje, če ugotovi, da gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik pri opravljanju svoje dejavnosti huje krši zakonodajo in s tem krni ugled Mestne občine Maribor. Vaša vloga bo rešena najkasneje v enem mesecu po prejemu popolne vloge (222. člen Zakona o splošnem upravnem postopku).

Obvezna priloga je:

 • Dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Sekretariat za splošne zadeve

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za uporabo občinskih simbolov (grb, zastava)

Drugi stroški

Brez stroškov postopka.

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano