Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Splošne informacije

Lokacijska informacija, kadar se izdaja za:

 • potrebe gradnje objektov in izvajanje drugih del, investitorja nameravane gradnje seznani z merili in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane gradnje oz. posega v prostor,
 • potrebe prometa z nepremičninami, predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o namenski rabi zemljišča ter prostorskih ukrepih po predpisih s področja urejanja prostora. Takšna lokacijska informacija zemljišča je obvezna priloga vsaki overitvi pogodbe, katere predmet je nepremičnina razen, ko gre za spremembo lastništva (vpis lastninske pravice) na samostojnem delu objekta v etažni lastnini (posameznega dela stavbe – stanovanja).
 • Na vlogi se navede zemljiška parcela ali največ 10 zemljiških parcel znotraj iste katastrske občine. Če je zemljiških parcel več, je treba izpolniti nov obrazec.

Lokacijska informacija se lahko pridobi samo za zemljišče v Mestni občini Maribor.

Obveznih prilog ni.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Stroški postopka

Po tarifni št. 36 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 35,00 EUR, ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138 referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano