Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice za invalidne osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor

Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice za invalidne osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor

Splošne informacije

Invalidne osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in izpolnjujejo vsaj en pogoj iz 3. člena Odloka o subvencioniranju prevoza invalidnim osebam in njihovim spremljevalcem v javnem mestnem potniškem prometu, lahko pridobijo brezplačno vozovnico za mestni avtobusni prevoz in prevoz s krožno kabinsko žičnico (gondolo).

3. člen Odloka o subvencioniranju prevoza invalidnim osebam in njihovim spremljevalcem v javnem mestnem potniškem prometu:

Subvencionirano vozovnico za brezplačen mestni linijski prevoz in brezplačen prevoz s krožno kabinsko žičnico (gondolo) na Mariborsko Pohorje lahko pridobijo osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev (v nadaljevanju: invalidne osebe):

 • da ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro;
 • da ima multiplo sklerozo;
 • da ima mišično ali živčno-mišično obolenje z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro;
 • da je zmerno, težje ali težko telesno ali duševno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;
 • da je slepa oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro;
 • da je mladoletna oseba, ki je zmerno, težje ali težko telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju;
 • da je oseba z zmerno, težjo ali težko oviro ali motnjo, ki je bila razvrščena ali usmerjena po predpisih, ki urejajo izobraževanje;
 • da je gluha ali naglušna oseba s priznano najmanj 70% telesno okvaro.

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila o upravičenosti do pridobitve subvencionirane vozovnice:

 • potrdilo o prijavi stalnega prebivališča ali fotokopija veljavnega osebnega dokumenta,
 • dokument pristojnega organa o priznanju statusa invalida ali priznani telesni okvari,
 • izvedensko mnenje, v primeru, da upravičenost ni razvidna iz dokumenta iz prejšnje alineje ali
 • drug ustrezen dokument, iz katerega je razvidno, po kateri alineji iz 3. člena tega odloka je vlagatelj upravičen do subvencionirane brezplačne vozovnice.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice za invalidne osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor

Stroški postopka

Brez stroškov postopka.

Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice za invalidne osebe s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano