Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje avtotaksi dejavnosti na območju Mestne občine Maribor

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje avtotaksi dejavnosti na območju Mestne občine Maribor

Splošne informacije

Za izdajo dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov na območju Mestne občine Maribor, se poda vloga za voznike taksi vozil in za vozila s katerimi se bodo opravljali taksi prevozi. Za avtotaksi dejavnosti, se pridobi dovoljenje, dovolilnica in vstopna kartica za parkiranje na teh parkirnih mestih.

Obvezne priloge so:

 • dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti (priglasitveni list, izpisek iz sodnega registra ipd.),
 • kopija veljavne licence pooblaščenega izdajatelja licenc za opravljanje avtotaksi prevozov,
 • kopija veljavnega prometnega dovoljenja za vsako vozilo,
 • kopija izvoda licence za vsako vozilo,
 • kopijo potrdila o skladnosti vozila (homologacija) za vsako vozilo,
 • potrdilo, iz katerega bo razviden emisijski razred motorja vozila oz. ekološki standard motorja vozila, če ta ni razviden iz potrdila o skladnosti vozila (homologacija),
 • kopijo pogodbe o najemu oz. zakupu ali lizingu, na podlagi katere ima pravico uporabljati vozilo (v primeru, da prevoznik ni lastnik vozila),
 • kopijo veljavne zavarovalne police za vsako vozilo iz katere je razvidno ustrezno zavarovanje prevoza potnikov,
 • kopijo potrdila o opravljenem izpitu: Poznavanje območja MOM ali potrdila, da voznik opravlja dejavnost avtotaksi prevozov na območju MOM več kot pet let odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Maribor št. 8 – 11.4.2014 uveljavitvijo tega odloka ali potrdila o opravljenem izpitu za turističnega vodnika (za vsakega voznika),
 • kopija potrjenega obrazca »M1« Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS (za vsakega voznika),
 • kopija pogodbe o zaposlitvi (za vsakega voznika),
 • kopija veljavnega vozniškega dovoljenja iz katerega je razvidno, da ima voznik več kot tri leta vozniških izkušenj (za vsakega voznika),
 • kopija spričevala o doseženi najmanj osnovnošolski izobrazbi iz katerega je razvidno najmanj pasivno znanje enega svetovnega jezika (nemščina ali angleščina) ali dokazilo o opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika ter nemškega ali angleškega jezika pri izobraževalnem zavodu, registriranem za to dejavnost (za vsakega voznika),
 • fotografija voznika (velikost, kot za osebni dokument).

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)- podatki prevoznika/podjetja, obrtno podjetniška zbornica Slovenije – licence, si lahko organ pridobi po uradni dolžnosti.

Navodilo za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate na načine, navedene v nadaljevanju.

Poglej več

Urad za komunalo, promet in prostor

Vlogo bo obravnaval organ, katerega delovno področje je navedeno v nadaljevanju.

Poglej več

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje avtotaksi dejavnosti na območju Mestne občine Maribor

Stroški postopka

Po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (ZUT) znaša upravna taksa:

 • 22,60 EUR, če je vloga v fizični obliki ali
 • 18,10 EUR, če je vložena elektronska vloga ali
 • brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po ZUT.

Ob oddaji vloge se na sedežu občine lahko plača z gotovino ali s plačilnimi karticami, plačati pa jo je mogoče tudi na TRR SI56 0127 0470 0355 138, referenca/sklic SI11 75698-7111207, namen nakazila Plačilo upravne takse, koda namena OTHR.

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje avtotaksi dejavnosti na območju Mestne občine Maribor

Drugi stroški

Pred izdajo dovoljenja za katerega vlagajo vlogo se mora poravnati uporaba avtotaksi postajališč.

Potrdilo, da je za vsako vozilo plačana letna občinska taksa za uporabo avtotaksi postajališč po spodaj navedeni taksni tarifi, plačilo se izvrši na transakcijski račun Mestne občine Maribor TRR SI56 0127 0470 0324 777, referenca/sklic SI19 davčna št. vlagatelja-07137, namen nakazila TAXI in reg. št. vozila.

Taksna tarifaDovoljenje za leto 2023 in naslednja
1. Vozila z motorjem standarda EURO 3500 EUR
2. Vozila z motorjem standarda EURO 4300 EUR
3. Vozila z motorjem standarda EURO 5 ali več150 EUR
4. Vozila z vgrajeno predelavo na pogon s plinom100 EUR
5. Vozila na električni pogon100 EUR
6. Hibridna vozila100 EUR

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje avtotaksi dejavnosti na območju Mestne občine Maribor

Povezave

Uradne ure

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano