Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

Sofinancer: Evropski sklad za regionalni razvoj

Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

Opis projekta

Revitalizacija obstoječega Vojašniškega trga z delno rekonstrukcijo srednjeveškega zidu predstavlja kompletno prenovo najstarejšega mestnega trga, ki je nastal na tem mestu že v 11. stoletju. Osnovni prostorski poudarek trga predstavlja Minoritska cerkev, ki s svojo severno fasado formira del južnega roba tržnega prostora. Zahodno stranico lijakasto oblikovane tržne površine ob izteku na Vodnikov trg zamejuje nizka stavba nekdanje gostilne »Pri treh babah«, obod notranjega dvorišča pa tvori severna fasada Žičkega dvora ter vzhodno lice Minoritskega samostana z Minoritsko cerkvijo.

Osnovni namen investicije je bila revitalizacija obstoječega Vojašniškega trga in obnova objekta «Pri treh babah«. V letu 2011 je bila pripravljena idejna zasnova in investicijska dokumentacija, ki je bila noveliarana leta 2017. Sledila je izvedba javnega naročila in izbor izvajalca v letu 2019. Z gradbenimi deli smo pričeli po podpisu sofinancerske pogodbe. Gradnja je bila zaključena in objekt predan v uporabo konec leta 2021.

Arheološke raziskave na območju Vojašniškega trga smo pričeli s sondiranjem in georadarjem že v letu 2010. Predhodne arheološke raziskave je izvajal arheolog Otmar Kovač, v letu 2017 pa smo nadaljevali z arheološkimi raziskavami pod taktirko arheologa Primoža Stergar. Dela območja zaradi dovoznih poti (in pod objektom na Vojašniškem trgu 3) ni bilo moč raziskati, zato je ta dela kasneje izvedel izvajalca gradbenih in obrtnih del. Tako je bilo kompletno območje Vojašniškega trga arheološko raziskano.

Spomeniško zaščitena stavba »3 BABE«, ki je zadnjih 70-let vidno propadala, se nahaja na Vojašniškem trgu 3, v Mariboru. Objekt se bo v parterni rabi uporabljal za potrebe gostinske dejavnosti, v novo dograjenem paviljonu pa so zasnovani prostori info centra za Kompleks minoritov (Cerkev, Lutkovno gledališče, Zunanji avditorij). V mansardi se bo odvijala dejavnost Lutkovnega muzej, kletna etaža pa je namenjena servisnim dejavnostim (garderobe in sanitarije, tudi za potrebe Minoritske cerkve in Zunanjega avditorija).

Izvedena je bila sanacija in rekonstrukcija obstoječe zgradbe, ki je bila zapuščena in v slabem stanju in jo je bilo treba preurediti v objekt, ki bo primeren za gostinstvo, razstave, prireditve in drugo. Ob stavbi je bil zgrajen nov prireditveni paviljon z okvirno konstrukcijo v pritličju in stenasto armiranobetonsko kletjo. V tem projektnem sklopu je bil tudi izveden podaljšek srednjeveškega zidu, ki je bil nedavno obnovljen v prvi fazi. Nosilni zidovi obstoječe hiše so bili nad pritličjem medsebojno povezani z armiranobetonsko ploščo ter horizontalnimi in vertikalnimi vezmi; plošča je dimenzionirana za prevzem vplivov in obtežb od novih vsebin v podstrešju, poleg tega pa bo zagotovila prevzem horizontalnih sil od razpiranja strešne konstrukcije. Med sanacijo je izvedeno sistematično injiciranje temeljev in mešanih kamnito – opečnih zidov s injekcijsko maso z ekspanzijskim dodatkom. Injicirane so vse poškodbe v nosilnih zidovih ter stična mesta med zidovi. Obstoječi objekt je bil delno podkleten, zato je bilo treba na mestih, kjer ni bilo podkletitve, posamezne zidove podbetonirati, zato da se je lahko izvedla kletna etaža. V zgradbi je nov armiranobetonski dvigalni jašek in novo jekleno stopnišče. Lesena strešna konstrukcija je v celoti zamenjana z ustrezno zasnovo. Obnovljena je bila tudi kompletna komunalna infrastruktura in klimatizacija objekta.

Osnovni cilji investicije so bili: ohraniti in promovirati kulturno dediščino Maribora, ohraniti stare stavbne strukture in jim v prenovljeni obliki povrniti njihovo historično pomembnost, povečati prostorske kapacitete za kulturne dejavnosti ter programsko obogatiti zahodni del starega mestnega jedra, vključiti novo javno kulturno infrastrukturo v turistično in izobraževalno ponudbo mesta ter regije ter zagotoviti novo programsko in turistično ponudbo mesta Maribor v kontekstu obnove starih mestnih jeder.

Izvedba gradbeno obrtnih del je potekala med 1. avgustom 2020 (z začetkom GOI del na objektu »3 BABE«  in 30. novembrom 2021 (z zaključkom del na Vojašniškem trgu).

Operacija »Vojašniški trg z objekti« se je zaključila 30.11.2021.

Vrednost celotnega projekta v EUR

4.515.553,78

Lastna sredstva MOM v EUR

903.110,76

Vrednost sofinanciranja v EUR

3.612.443,03

Program sofinanciranja

Operacija REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA Z OBJEKTI – Revitalizacija Vojašniškega trga v Mariboru

Financerji projekta

Operacija investicijskih projektov REVITALIZACIJA VOJAŠNIŠKEGA TRGA z OBJEKTI je bila sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije in sicer v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, prednostna naložba 6.3. Višina sofinanciranja je znašala do 80% upravičenih stroškov, od tega je 20% sofinancirala Republika Slovenija, 80% pa Evropski sklad za regionalni razvoj.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano