Obnova Skate parka

Obnova Skate parka

Opis projekta

Mestni svet Mestne občine Maribor je dne 29.9.2015 sprejel sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Obnova Skate parka«. S tem dnem se je projekt uradno začel. S podpisom pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije za prenovo Skate parka v Mariboru (29.12.2017) se je pričela izvedba projektiranja. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije je bilo v letu 2018 pripravljeno in izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca za obnovo Skate parka v Mariboru, vključno z dobavo in montažo opreme. Gradbena dela so se pričela izvajati konec leta 2018 in so se zaključila s predajo objekta v uporabo oktobra 2019. 

Z obnovo Skate parka – rolkarskega poligona je mladim omogočeno kvalitetnejše in varnejše udejstvovanje v športnih aktivnostih. Vzpostavil se je večnamenski objekt, kjer  organizacije in društva mladim ponujajo možnosti za:

 • dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju;
 • zagotovitev mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje;
 • skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, njihovega druženja in preživljanja prostega časa (igrišča, parki, naravne poti idr.);
 • spoznanja, da je šport najprimernejša preventiva za mnoge socialno – patološke pojave med mladino, kot so alkoholizem, narkomanija, kajenje, prestopništvo.

Pri preoblikovanju obstoječega območja so bila uporabljena načela trajnostnega oblikovanja. Ustvarjeno je območje, ki je na voljo rolkarjem, ki izvajajo elemente različnih težavnostnih stopenj, ter prirejanje tekmovanj na državnem in mednarodnem nivoju.

Prenovljen rolkarski park tvorijo naslednji objekti:

 • rolkarski poligon z drogovi za razsvetljavo;
 • društveni prostor, v sklopu objekta je tudi sanitarni vozel s priključkom na komunalno infrastrukturo: voda in kanalizacija.
 • ostala infrastruktura za obiskovalce.

Projekt obsega tudi zunanjo ureditev:

 • povezovalne in ostale pešpoti z javno razsvetljavo,
 • reflektorsko osvetlitev rolkališča,
 • ureditev in ozelenitev terena.

V okviru investicije je bila obnovljena okolica objekta v skupni izmeri cca. 9.950,00 m2.

Spodbujanje participacije mladih v urbanih športih prispeva k aktivnejši vlogi mladih tako v sklopu individualnega preživljanja prostega časa kot oblikovanja aktivnejšega življenjskega cilja. Z vključitvijo skejtanja v družino olimpijskih športov se ponuja možnost za razvoj vrhunskega športa in organizacijo mednarodnih športnih prireditev.

Cilj je, da šport postane vsakdanji spremljevalec prebivalcev Maribora pri izrabi prostega časa ali pri uresničevanju želja po doseganju rezultatov, kar bo možno z zadostnim finančnimi sredstvi, primernimi športnimi objekti in strokovnimi kadri.

Investicija v obnovo Skate parka je bila sofinancirana s strani Evropske unije iz naslova sofinanciranje operacij iz mehanizma CTN PN 6.3.

   

Vrednost celotnega projekta v EUR

628.340,29

Lastna sredstva MOM v EUR

170.330,12

Vrednost sofinanciranja v EUR

458.010,05

Program sofinanciranja

Obnova Skate parka

Financerji projekta

Projekt je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb, prednostna naložba 6.3., Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih. Višina sofinanciranja je znašala do 80% upravičenih stroškov, od tega je 20% sofinancirala Republika Slovenija, 80% pa Evropski sklad za regionalni razvoj.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano