Investicijsko vzdrževanje objektov javnih zavodov iz področja izobraževanja v Mestni občini Maribor v letu 2022

Investicijsko vzdrževanje objektov javnih zavodov iz področja izobraževanja v Mestni občini Maribor v letu 2022

Opis projekta

Mestna občina Maribor je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna skrbeti za svoje premoženje, saj je v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja posebej opredeljeno, da je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim in glasbenim šolam ter sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih.

Mestna občina Maribor vzdržuje nepremičnine in opremo v 19-ih javnih osnovnih šolah in v Osnovni šoli s prilagojenim programom Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Maribor.

Prav tako vzdržuje nepremičnine in opremo v drugih javnih zavodih na področju izobraževanja in sicer v Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor ter v Javnem zavodu Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, ki deluje že od leta 1922.

Mestna občina Maribor skrbi tudi za investicijsko vzdrževanje objekta na Razlagovi ulici 16, Maribor, ki je v upravljanju Zveze prijateljev mladine Maribor.

Ključne investicije v letu 2022 na področju investicijskega vzdrževanja so bile naslednje:

 • obnova elektro instalacij in elektro opreme v OŠ Malečnik (KS Malečnik-Ruperče) in v Objektu Razlagova ulica 16, Maribor v upravljanju Zveze prijateljev mladine Maribor (MČ Ivan Cankar) v skupni vrednosti 102.329,89 EUR;
 • menjava fasadnega stavbnega pohištva na Centru Gustava Šiliha (MČ Radvanje) in v OŠ Toneta Čufarja (MČ Pobrežje) v skupni vrednosti 353.772,92 EUR;
 • obnova centralnih sanitarij ter sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici na OŠ Leona Štuklja (MČ Nova vas) v vrednosti 603.485,90 EUR.

Mestna občina Maribor je hkrati financirala:

 • na OŠ Kamnica (KS Kamnica) zamenjavo radiatorjev v vrednosti 1.993,48 EUR;
 • na OŠ Prežihovega Voranca (MČ Koroška vrata) sanacijo zunanjega kanalskega priključka v vrednosti 9.088,51 EUR;
 • na OŠ Bojana Ilicha (MČ Center) izdelavo projektne dokumentacije za ureditev osebnega dvigala v vrednosti 17.885,20 EUR;
 • na OŠ Franca Rozmana-Staneta (MČ Ivan Cankar) zamenjavo talnih oblog na šolskih hodnikih v vrednosti 19.364,45 EUR;
 • na OŠ Draga Kobala (MČ Pobrežje) ureditev instalacij v gospodinjski učilnici in popravilo strešne kritine na podružnični šoli Brezje v skupni vrednosti 9.865,77 EUR;
 • na OŠ Slave Klavore (MČ Tezno) ureditev pogonov za odpiranje oken za odvod dima in toplote v rednosti 15.587,87 EUR;
 • na OŠ borcev za severno mejo (MČ Pobrežje) obnovo vodovodnih instalacij v kuhinji v vrednosti 11.895,00 EUR;
 • na OŠ Angela Besednjaka (MČ Tabor) sanacijo odtočne kanalizacije v sanitarijah v vrednosti 3.647,19 EUR;
 • na OŠ Franceta Prešerna (MČ Magdalena) popravilo fasade v vrednosti 47.946,00 EUR;
 • na OŠ Janka Padežnika (MČ Studenci) sanacijo vlage kletnih zidov v vrednosti 109.756,66 EUR;
 • na OŠ Rada Robiča Limbuš (KS Limbuš) obnovo elektro omare v kuhinji in obnovo talne keramike na zunanjem stopnišču glavnega dostopa v šolo, v skupni vrednosti 11.914,65 EUR;
 • izdelavo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo OŠ Tabor I (MČ Nova vas), Centra Gustava Šiliha (MČ Radvanje) in OŠ Angela Besednjaka (MČ Tabor) v skupni vrednosti 29.353,20 EUR.

Mestna občina Maribor načrtuje še v letu 2022 pričetek priprave javnega naročila za obnovo sanitarij, garderob in umivalnic ob telovadnici OŠ borcev za severno mejo (MČ Pobrežje) s predvidenim zaključkom gradnje do 30.4.2023.

Vrednost celotnega projekta v EUR

1.347.886,69

Lastna sredstva MOM v EUR

1.347.886,69

Investicijsko vzdrževanje objektov javnih zavodov iz področja izobraževanja v Mestni občini Maribor v letu 2022

Financerji projekta

Projekt »Investicijsko vzdrževanje objektov osnovnih šol v Mestni občini Maribor v letu 2022« je v celoti financiran iz lastnih sredstev Mestne občine Maribor.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano