Gradiva mestnega sveta (801 - 1000)
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 801  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nadomestne članice Volilne komisije Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 802  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Energetska agencija za Podravje - zavod za trajnostno rabo energije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 803  - Predlog za izvolitev predstavnikov mestne občine Maribor (elektorjev) v volilno telo za volitve člana državnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 804  - Predlog za določitev kandidata za člana državnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 805  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mladinski dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 806  - Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 807  - Predlog za ne-podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 808  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 809  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja Elektro-računalniška šola Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 810  - Investicijski program - Ureditev vodovodnega sistema Jelovec - Srednje, južni del - NOVELA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 810  - Naslovnica s predlogom sklepa in obrazložitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 810  - Obrazložitev predloga uvrstitve točke na dnevni red seje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 811  - Poročilo o delu JP GSZ d.o.o. za leto 2013 z zaključnim računom in poročilo Nadzornega sveta za poslovno leto 2013 - NASLOVNICA
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 811  - obrazec22 s podpisi
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 811  - Poročilo JP GSZ 2013
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 811  - Poročilo Nadzornega sveta JP GSZ 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 812  - Pravilnik o sofinanciranju programa društev upokojencev v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 813  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 814  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja utrjenih javnih in zelenih površin v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 815  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja utrjenih in zelenih javnih površin v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 816  - Informacija o varnostnih pojavih na območju Mestne občine Maribor v letu 2013 - NASLOVNICA
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 816  - PU Maribor TRENDI 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 817  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor - skrajšani postopek - NASLOVNICA IN OBRAZLOŽITEV
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 817  - Sprememba in dopolnitev PUP - območje sprememb in dopolnitev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 818  - Predlog oblikovanja cen komunalnih proizvodov in storitev za leto 2014 - parkirnine in prevoznine
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 819  - Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja tržnic - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 819  - Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja tržnic - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 820  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja na Taboru - PPE Ta3 - C in PPE Ta2 - KIS - preoblikovanje izven nivojskega priključka Titove na Pobreško cesto - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 821  - Posamezni program razpolaganja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 821  - Posamezni program razpolaganja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 822  - Posamezni program pridobivanja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 823  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (parc. št. 2136/2 in 2136/3, obe k.o. 657 – Maribor - Grad)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 824  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (parceli št. 716/10 in 716/11, obe k.o. 655 – Melje)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 825  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (parc. št. 884/10 k.o. 636 – Kamnica)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 826  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja Srednje šole za prehrano in živilstvo ter o kandidatki za imenovanje ravnateljice Višje strokovne šole zavoda IC Piramida Maribor z možnostjo imenovanja direktorja zavoda IC Piramida Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 827  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 828  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktorice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 829  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega zavoda Dom Danice Vogrinec Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 830  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Športni objekti Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 831  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 832  - Cenik prevozov z gondolsko žičnico 2014 - naslovnica in obrazložitev
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 832  - CENIK 2014
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 832  - Poslovno poročilo gondole 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 832  - Veljavni cenik 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 833  - Predlog za imenovanje nadomestnih članov v nadzorni svet javnega podjetja Marprom d.o.o. Maribor (Na dnevni red 38. seje MS predlog ni bil uvrščen.)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 834  - Sklep o enkratni denarni humanitarni pomoči pobrateni občini Kraljevo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 835  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 836  - Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja in upravljanja tržnic v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 837  - Soglasje k pravnemu poslu razpolaganja - odprodaje premoženja na naslovu Pesnica pri Mariboru 20a, Pesnica pri Maribor, in sicer za nepremičnino: parcela št. 425/7, zemljišče v izmeri 3102m2 v k.o. 607 Jelenče (ID 2380041) v lasti Mariborske razvijne agencije p.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 838  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del Ra 4 in del Ra 6 - Center Zgornjega Radvanja - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 838  - Prikaz umestitve
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 839  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 840  - Investicijski program (IP) za dograditev in rekonstrukcijo centralne kuhinje vrtca Tezno Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 840  - (IP Vrtec Tezno)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 841  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za izgradnjo prizidka k objektu Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 842  - Pravilnik o izvajanju programov za vzpodbujanje ustvarjalne dejavnosti mladih v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 843  - Odlok o spremembi Odloka o razglasitvah kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 844  - Investicijski program (IP) - Nakup petih novih nizkopodnih avtobusov z nizkimi emisijami za mestni potniški promet
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 844  - IP Nakup petih novih nizkopodnih avtobusov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 845  - Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 846  - Letno poročilo Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2013
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 846  - Letno poročilo 2013 JMSS
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 846  - Poročilo NS JMSS k Letnemu poročilu 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 847  - Imenovanje revizorja Letnega poročila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 848  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za izvedbo pločnika z rekonstrukcijo javne razsvetljave ob Šentiljski cesti - odsek od VURS-a do vključno križišča pri Hoferju
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 848  - DIIP Šentiljska
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 849  - Posamezni program razpolaganja stavbnih zemljišč (Koroška vrata)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 850  - Posamezni program menjave/pridobivanja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 851  - Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 851  - Dopis Nigrada d.d.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 852  - EM Letno poročilo 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 852  - Informacija o letnem poročilu Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. za poslovno leto 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 853  - Pogodba o odkupu koncesije za izvajanje javne službe prevoza potnikov po žičniški napravi na mariborsko Pohorje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 854  - Seznanitev s projektom »Celovita revitalizacija mestnega jedra« in z zasnovami za pripravo strategije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 855  - Predlog za podelitev priznanja listina mesta Maribora in nagrad Mestne občine Maribor za leto 2014 ter določitev datuma podelitve priznanja listina mesta Maribora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 856  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Drava Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 857  - Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 858  - Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 859  - Predlog za podelitev priznanja častni občan mesta Maribor in določitev datuma podelitve priznanja v letu 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 860  - Predlog za razrešitev sedanjega direktorja in imenovanje vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 862  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 864  - Sklep o imenovanju revizijskega izvedenca za namen revizije porabe sredstev proračuna Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 865  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 866  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Kamniška graba (NASLOVNICA IN OBRAZLOŽITEV)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 866  - DIIP Kamniška graba
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 867  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 868  - Posamezni program razpolaganja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 869  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 870  - Predlog za imenovanje vršilke dolžnosti direktorice javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 871  - Orto foto
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 871  - Povečanje osnovnega kapitala gospodarske družbe Dom pod Gorco, družba za bivanjsko oskrbo, d.o.o.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 872  - Podrobnejši program ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Mestne občine Maribor za zmanjševanje delcev PM10 v zunanjem zraku
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 872  - Obrazložitev razširitve
vodoravna delilna črta