4.6.2013 - Javni natečaj: Položaj direktorja mestne uprave
vodoravna delilna črta

                                                                      
    MESTNA OBČINA MARIBOR
     UNIVERZITETNO MESTO MARIBOR
 
 
 
Mestna občina Maribor na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E, 40/12-ZUJF) objavlja
 
 
javni natečaj za položaj direktorja mestne uprave
 
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na javni natečaj, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:
-       univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem /druga stopnja/,
-       najmanj sedem let delovnih izkušenj,
-       opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
-       opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
-       osnovna raven znanja enega svetovnega jezika,
-       funkcionalna znanja vodenja v javni upravi,
-       državljanstvo Republike Slovenije,
-       znanje uradnega jezika,
-       da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
-       da zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 
Želena znanja, sposobnosti in lastnosti:
-          poznavanje načrtovanja in porabe proračunskih sredstev,
-          poznavanje računalniških orodij za urejanje besedil, preglednic, e-pošte,
-          komunikacijske veščine,
-          organizacijske sposobnosti.
 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo pravne smeri.
 
 
Delovno področje:
-          vodenje, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in koordiniranje opravljanja dela,
-          vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
-          samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
-          opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
-          vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih,
-          zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja mestne uprave.
 
 
Izpolnjevanje pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo podpisane pisne izjave.
 
Prijava kandidata mora vsebovati:
1.     izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2.     izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah oz. opravljanju dela, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal  pri tem delodajalcu, z navedbo stopnje zahtevnosti tega dela,
3.     izjavo kandidata o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv,
4.     izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5.     izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujega jezika,
6.     izjavo kandidata glede funkcionalnih znanj vodenja v javni upravi,
7.     izjavo kandidata, da:
-       je državljan Republike Slovenije,
-       ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
-       zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
8.     izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Maribor pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.
 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
 
 
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
 
Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.
 
Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.
 
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V kolikor le-tega ne bo imel, ga bo moral v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
 
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V kolikor le-tega ne bo imel, bo moral izpit opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja, kot to določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 8/10).
 
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno izobraževanje za pridobitev funkcionalnih znanj upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat navedena znanja v skladu s tretjim odstavkom 81. člena Zakona o javnih uslužbencih pridobiti v petnajstih mesecev od dneva imenovanja na položaj.
 
 
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let in bo delo na delovnem mestu »sekretar – direktor mestne uprave« opravljal v nazivu »sekretar«. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer mestna uprava opravlja svoje naloge.
 
 
Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj: direktor mestne uprave«, na naslov: Mestna občina Maribor, Sekretariat za splošne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Maribor. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Obvestilo o končanem natečajnem postopku bo objavljeno na spletni strani www.maribor.si.
 
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Nina Hernah Kajbič (tel.: 02 2201 340).
 
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
                       
 
Številka: 11002-29/2013
Datum:   4. 6. 2013
 


vodoravna delilna črta