Gradiva mestnega sveta (601 - 800)
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 601  - Predinvesticijska zasnova Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca – dozidava k zdravstvenemu domu – objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino (pomotoma pripeta zadnja stran izvajanje imisijskega monitoringa tal z grafiko)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 603  - Poročilo o delu Energetske agencije za Podravje v letu 2012 in Program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2013
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 604  - Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v Mestni občini Maribor v letu 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 605  - Predlog za potrditev mandata nadomestni članici mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 606  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 607  - Predlog za potrditev mandata nadomestnemu članu mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 608  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ bratov Polančičev Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 609  - Predlog za podajo mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 610  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ludvika Pliberška Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 611  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 612  - Predlog za imenovanje predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 613  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega člana v komisiji mestnega sveta MOM za priznanja in nagrade
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 614  - Poročilo Javnega zavoda Maribor 2012 o izvedbi projekta Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 614  - Poročilo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 615  - Informacija o namerah glede ohranjanja in razvoja trajnih vsebin projekta Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 616  - Sklep o prenehanju Javnega zavoda Maribor 2012 in začetku postopka likvidacije Javnega zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 617  - Soglasje k sklenitvi pogodbe o določitvi plačila likvidacijskega upravitelja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 618  - Sklep o zadržanju cen komunalnih storitev za obvezne občinske GJS v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 619  - DIIP - nabava kombiniranega gasilskega vozila
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 620  - Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP za gradnjo oporne konstrukcije (sidrane pilotne stene) za sanacijo usada na lokalni cesti številka 243501 – Trčova
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 620  - Naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 621  - Cenik prevozov z gondolsko žičnico 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  GMS - 621  - Cenik
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 621  - Iračun ekonomske cene vozovnice
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 622  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 622  - Prikaz spremembe grafičnega dela
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 623  - Poročilo o izvajanju imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč mariborskega vodovoda za leto 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 624  - Poročilo o delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči z zaključnim računom za leto 2012 in poročilo o delu Nadzornega sveta JP GSZ za leto 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 624  - Naslovnica gradiva
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 624  - Poročilo nadzornega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 625  - Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Maribor za leto 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 626  - Investicijski program – Izgradnja doma mestne četrti Koroška vrata
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 627  - Posamezni program razpolaganja s stavbnim zemljiščem
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 628  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra (parcela št. 1188/18 in 1188/19 obe k.o. 677 – Zg. Radvanje)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 629  - Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 631  - Sprememba števila in vrste delovnih mest za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 631  - Delovna mesta v kabinetu župana vezana na osebno zaupanje funkcionarja - tabele
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 632  - Predlog za rzrešitev predsednice komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 633  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OE Srednja prometna šola in dijaški dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 634  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Maksa Durjave Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 635  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Rada Robiča Limbuš Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 636  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dom Antona Skale Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 637  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Janka Padežnika Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 638  - Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Maribor v svet zavoda Univerzitetni klinični center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 639  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne članice v odbor mestnega sveta MOM za urejanje prostora in varstvo okolja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 640  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne članice v odbor mestnega sveta MOM za komunalne in gospodarske javne službe
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 641  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega - nadomestnega člana v odbor mestnega sveta MOM za kulturo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 642  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega člana v statutarno-pravno komisijo mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 643  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mariborske lekarne Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 644  - Predlog za podelitev priznanj in nagrad MOM za leto 2013 ter določitev datuma podelitve priznanj
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 645  - Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o ustnaovitvi javnega podjetja Snaga d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 646  - Soglasje za izvedbo postopka pogajanj brez predhodne objave za sklenitev aneksa za izvedbo več del in dodatnih del na vročevodu po Koroški, Kosarjevi in Smetanovi ulici
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 647  - Odlok o spremembah Odloka o ustnaovitvi javnega zavoda Mariborske lekarne Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 647  - člena, ki se spreminjata
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 648  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega člana v odbor mestnega sveta MOM za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 649  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje novega - nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 650  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove - nadomestne predstavnice lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega zavoda Dom Danice Vogrinec Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 651  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje novega - nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda KPC Narodni dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 652  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Tezno Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 653  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jožice Flander Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 654  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Martina Konšaka Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 655  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih - nadomestnih članic Komisije za mladinska vprašanja MOM
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 656  - Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Maribor v obdobju I-VI 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 657  - Spremembe pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 658  - Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove - nadomestne članice v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 659  - Dokument identifikacije investicijskega projekta "Prečrpališče vodovoda pri Tekolu" - novelacija (naslovnica+obrazložitev)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 659  - DIIP "Prečrpališče vodovoda pri Tekolu" - novelacija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 660  - Dokument identifikacije investicijskega projekta "ureditev vodovodnega sistema Jelovec - srednje, južni del" (naslovnica+obrazložitev)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 660  - DIIP "Ureditev vodovodnega sistema Jelovec - srednje, južni del"
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 661  - Investicijski program Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca - dozidava k zdravstvenemu domu za fizikalno in rehabilitacijsko medicino (naslovnica+obrazložitev)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 661  - IP Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca - dozidava k zdravstvenemu domu za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 662  - Novelacija investicijskega programa za rekonstrukcijo Trubarjeve ulice (naslovnica+obrazložitev)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 662  - Novelacija IP za rekonstrukcijo Trubarjeve ulice
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 663  - Letno poročilo Javnega podjetja Marprom d.o.o. za leto 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 663  - Letno poročilo Javnega podjetja Marprom d.o.o. za leto 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 664  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju Marproma, Javnega gospodarskega zavoda za mestni potniški promet v Javno podjetje Marprom d.o.o. - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 665  - Soglasje mestnega sveta za prodajo kuponskih in mesečnih vozovnic podjetja Arriva Štajerska d.d. in obračun pristojbine Marproma podjetju Arriva Štajerska d.d.
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 665  - Cenik
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 666  - Sklep o dodatnem znižanju najemnin za poslovne prostore
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 667  - Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Rotovž 2 C (območje kareja med Vošnjakovo, Sodno in Ulico talcev - nova fiziatrija) - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 668  - Posamezni program pridobivanja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 669  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor za leto 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 670  - Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti direktorice Javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor za leto 2012
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 671  - Sklep o določitvi delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za direktorico in zaposlene v javnem zavodu Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 672  - Potrditev Liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Regije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 673  - Sklep o financiranju klubov svetnikov v Mestnem svetu Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 674  - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 675  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOM za leto 2013 - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 675  - Predlog rebalansa za obravnavo po skrajšanem postopku
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 676  - Sklep o zadržanju cen komunalnih storitev za obvezne občinske gospodarske javne službe v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 677  - Novelacija Investicijskega programa: Mariborski grad - obnova vzhodnega dela gradu za muzej (III. faza)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 677  - Novelacija IP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 678  - Novelacija investicijskega programa za projekt Obnova Ulice Pariške komunev - naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 678  - Novelacija investicijskega programa za projekt Obnova ulice Pariške komune
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 679  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Slave Klavore Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 680  - Predlog za podajo predhodnega mnenja k imenovanju direktorja Doma Danice Vogrinec Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 681  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje novih - nadomestnih predsednikov v odborih mestnega sveta MOM za finance ter za komunalne in gospodarske javne službe
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 682  - Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 683  - Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 684  - Posamezni program pridobivanja in menjave/razdružitve stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 685  - Zaključni račun proračuna MOM za leto 2012 - ZVEZEK 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 685  - Zaključni račun proračuna MOM za leto 2012 ZVEZEK 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 685  - Zaključni račun proračuna MOM za leto 2012 ZVEZEK 3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 685  -  Končno poročilo Nadzornega odbora MOM o pregledu zaključenga računa proračuna MOM za leto 2012 gradivo ima oznako H GMS - 685/I
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 685 storno  - Končno poročilo Nadzornega dobora o pregledu Zaključnega računa proračuna MOM za leto 2012 UMAKJENO IZ OBRAV NAVE
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 686  - Obvezna razlaga 10. odstavka 5. a člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (MUV št. 11/12.UPB-1, 10/13 -popr.)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 687  - Obrazložitev predloga uvrstitve točke GMS - 687 na dnevni red 30 .seje MS
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 687  - Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 688  - Predlog za imenovanje predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Angela Besednjaka Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 689  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Franceta Prešerna Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 690  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja elektro-računalniška šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 691  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zavod za turizem Maribor - Pohorje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 692  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 693  - Predstavitev strateškjega poslovnega načrta javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. za obdobje 2013-2016
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 693  - Naslovnica gradiva
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 696  - Imenovanje revizorja Letnega poročila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor za leto 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 697  - Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 698  - Odlok o spremembah in dopolnitva Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 698  - Povzetek za javnost
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 698  - Preglednica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 698  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Mestni občini Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 698  - H GMS - 698 STALIŠČA DO PRIPOMB (druga obravnava)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 698  - H GMS - 698 Pregledna karta (druga obravnava)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 698  - H GMS - 698 Nomotehnično popravljen osnutek odloka
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 699  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za del območja Krčevina (del PPE Rt 15 Z) - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 700  - Posamezni program pridobivanja stavbnih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 701  - Načrt trajnostne mobilnosti v mestu in okolici - celostna prometna strategija Maribora
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 701  - Načrt trajnostne mobilnosti
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 701  - Celostna prometna strategija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 702  - Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 703  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za "nakup avtobusov z nizkimi emisijami za mestni potniški promet"
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 703  - DIIP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 703/I  - Obrazložitve čistopis DIIP-a
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 703/I  - DIIP ČISTOPIS
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 704  - Članstvo Mestne občine Maribor v Združenje Mestnih občin Slovenije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 705  - Predlog za imenovanje predstavnika MOM v svet zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 706  - Predlog za imenovanje predstavnice lokalne skupnosti (MOM) v svet zavoda Center za socialno delo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 707  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mladinski dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 708  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nove - nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 709  - Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za izvedbo sanacije plazu na cesti Rošpoh - Vinarje (Rošpoh - del 7) - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 711  - Potrditev uradnega prečiščenega besedila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 712  - Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - območja pokopališč v k.o. Pobrežje in k.o. Dobrava - STORNO GLEJ POPRAVEK SKLEPA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 712  - POPRAVEK SKLEPA
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 713  - Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 714  - Predlog oblikovanja cen komunalnih proizvodov in storitev za leto 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 714  - Elaborat GJS oskrba s pitno vodo v MOM za leto 2013 - Vodovod
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 714  - elaborat odvajanja komunalne in padavinske vode na območju MOM za leto 2013 - Nigrad
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 715  - Odlok o proračunu MOM za leto 2014 - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 715  - Kadrovski načrt Mestne uprave Mestne občine Maribor za leto 2014
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 715  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 715  - Odgovori na vprašanja in stališča odborov, komisij, vodij klubov svetnikov, posameznih mestnih svetnic in svetnikov ter sklepov mestnega sveta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 715  - Tabela h odgovoru urada za finance in proračun
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 715/I  - Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 716  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 717  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestne predstavnice ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 718  - Predlog za imenovanje predstavnika MOM v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 719  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - junij 2013, Prenova stare tribune osrednjega prireditvenega stadiona Ljudski vrt v Mariboru - NASLOVNICA Z OBRAZLOŽITVIJO
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 719  - VSEBINA DIIP-a
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 720  - Letni program športa v Mestni občini Maribor za leto 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 721  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za TRAMOB PLUS -naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 721  - Vsebina DIIP-a
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 722  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt "Celovita nadgradnja in razširitev sistema RTPI (real time passenger information) na območju Mestne občine Maribor - naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 722  - Vsebina DIIP-a
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 723  - Informacija o delu delovne skupine za pripravo analize cen komunalnih proizvodov in storitev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 724  - Sklep o zadržanju cen komunalnih storitev za obvezne občinske GJS v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 725  - Dokument identifikacije investicijskega projekta magistralni cevovod Maribor - Hoče del - naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 725  - Vsebina DIIP-a
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 726  - Investicijski program - ureditev vodovodnega sistema Jelovec - Srednje južni del - naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 726  - Vsebina IP- ja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 727  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) "Poslovno izobraževalno središče PRIZMA + 50 -naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 727  - Vsebina DIIP-a
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 728  - Predlog za določitev višine sejnine predsedniku in članom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 729  - Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 729/I  - Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 730  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor" - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 731  - Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 732  - Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove Maribora
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 733  - Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za staro mestne jedro v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 734  - Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 735  - Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 735  - Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 736  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del PPE St 8 KIS v Mariboru - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 737  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Mestno jedro - celovita revitalizacija (Orožnova 7) (naslovnica gradiva in obrazložitev)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 737  - DIIP Prenova stavbe Orožnova
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 738  - Novelacija Investicijskega programa - Kulturna cona Pekarna - 2. in 3. faza Hladilnica in Lubadar (naslovnica gradiva in obrazložitev)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 738  - IP KC Pekarna Hladilnica in Lubadar
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 739  - Novelacija Investicijskega programa za izgradnjo vrtca Studenci Maribor - enota Pekre (naslovnica gradiva in obrazložitev)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 739  - IP
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 740  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - "Stičišče inoviranja MOM (SIMOM)" (naslovnica gradiva in obrazložitev)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 740  - DIIP
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 740  - Novo - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Stičišče inoviranja MOM (SIMOM) - gradivo ima oznako GMS - 740/I
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 740  - Novo - Naslovnica z obrazložitvijo - gradivo z oznako 740/I
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 741  - Informacija o Letnem poročilu Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. za poslovno leto 2012 (naslovnica gradiva in obrazložitev, NASPROTNA PREDLOGA ZA OBRAZLOŽITVIJO)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 741  - Skupščina Energetike Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 741  - Izvleček zapisnika seje NS
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 741  - LETNO POROČILO EM 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 741/I  - Informacija o letnem poročilu Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. za poslovno leto 2012 (naslovnica in obrazložitev)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 741/I  - Skupščina Energetike Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 741/I  - Izvleček zapisnika NS
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 741/I  - EM - LETNO POROČILO 2012
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 742  - Sprememba števila delovnih mest za določen čas, ki so vezana na osebno zaupanje župana
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 743  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja trgovska šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 744  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor I Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 745  - Predlog za imenovanje predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 746  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Malečnik Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 747  - Smernice korporativnega upravljanja družb v večinski lasti Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 748  - Predlog za imenovanje predsednika in članov sveta zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 749  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje direktorice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 750  - Predlog za odpoklic sedanjih in imenovanje novih članov kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v nadzorni svet Javnega podjetja za gospodarjenje s stavnimi zemljišči d.o.o. Maribor - PREDLOG JE BIL UMAKNJEN Z DNEVNEGA REDA 33. SEJE MS, 27.1.2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 751  - Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v MOM v letih 2013 in 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 752  - Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor za leto 2013
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 753  - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in ohranjanja narava v Mestni občini Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 754  - H GMS - 754 Popravek uvoda
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 754  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe linijski prevoz v mestnem prometu - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 755  - Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 755/I  - Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 756  - Odlok o avtotaksi prevozih - druga obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 756  - Odlok o avtotaksi prevozih - prva obravnava
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 757  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt "Kolesarska pot Ruše - Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 757  - DIIP Kolesarska pot Ruše - Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 758  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 759  - Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 760  - Predlog za podajo soglasja k imenovanju izbrane kandidatke za direktorico javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 761  - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mariborske lekarne - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 761  - Odlok (člen, ki se spreminja)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 762  - Predlog za odpoklic sedanjih in imenovanje novih članov kot predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v nadzorni svet Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 763  - Aktivnosti za zmanjševanje brezposelnosti v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 764  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 765  - Spremembe Statuta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 766  - Spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor - skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 767  - Poslovno finančni načrt 2014 Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Naslovnica z obrazcem)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 767  - Poročilo NS JMSS
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 767  - Poslovno finančni načrt 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 768  - Piramida - javni interes za pripravo razvojnih ciljev za gospodarno ohranjanje kulturne in naravne dediščine kot sestavni del revitalizacije mestnega jedra v Mariboru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 769  - Sklep o potrditvi cen komunalnih storitev za obvezne občinske gospodarske javne službe v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 770  - Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - območje pokopališča v k.o. Razvanje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 771  - Prostorsko reševanje delovanja KGZS - Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor -
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 771
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 772  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 773  - Predlog za podajo mnenja o kandidatu za imenovanje ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Drava Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 774  - Prelog za imenovanje direktorice javnega socialno varstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 775  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 776  - Predlog za imenovanje predstavnic ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 777  - Predlog za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniška šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 778  - Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Maribor v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 779  - Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve - skrajšan postopek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 780  - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja prometnega dela avtobusne postaje Maribor – skrajšani postopek
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 781  - Poročilo o delu Energetske agencije za Podravje v letu 2013 in program dela Energetske agencije za Podravje za leto 2014
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 782  - Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v MOM v letu 2013
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 782  - Odgovori na vprašanja, zastavljena na seji odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, H GMS - 782
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 783  - Poročilo o opravljeni reviziji advance načrtovanja trajnostne mobilnosti v mestu
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 784  - Program Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o za leto 2014 s finančnim načrtom
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 784  - Program JPGSZ - naslovnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 785  - Poročilo varuha bolnikovih pravic za leto 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 786  - Sklep o financiranju političnih strank in klubov svetnikov v mestnem svetu Mestne občine Maribor za leto 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 787  - Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi dopolnilnih programov na področju socialnega varstva v Mestni občini Maribor v letih 2013 in 2014
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 787  - Sklep, ki se spreminja (H GMS -787)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 788  - Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 788  - H GMS - 788 /priloga
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 789  - Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu izven mreže javne službe
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 789  - H GMS - 789/ priloga
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 790  - Zaključni račun proračuna Mestne občine Maribor za leto 2013
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 790  - zvezek 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 790  - zvezek 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 790  - zvezek 3
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 791  - Elaborat o organiziranosti in opremljenosti gasilskih enot na območju delovanja Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 791  - Elaborat JZZPR Maribor - naslovnica s sklepom in podpisi
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 792  - Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za rekonstrukcijo ceste Trčova na območju KS Malečnik – Ruperče Maribor od P3 do P28
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 792  - Naslovnica z obrazložitvijo
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  GMS - 792  - priloge
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 792  - Predlog dodatnega sklepa h gradivu GMS - 792
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 793  - Dokument identifikacije investicijskega projekta za dograditev in rekonstrukcijo centralne kuhinje Vrtca Tezno Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 793  - DIIP Vrtec Tezno
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 794  - Predinvesticijska zasnova za preureditev veznega trakta šolske zgradbe z obnovo prostorov za športno vzgojo ter ureditev zunanjih površin Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 794  - Predinvesticijska zasnova
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 795  - Investicijski program preureditev veznega trakta šolske zgradbe z obnovo prostorov za športno vzgojo ter ureditev zunanjih površin osnovne šole Toneta Čufarja Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 795  - IP OŠ Toneta Čufarja Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 796  - Odredba o spremembi Odredbe o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  GMS - 797  - Predlog za odpoklic sedanjih in imenovanje nadomestnih članov v nadzorni svet Javnega podjetja Marprom d.o.o.
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 798  - Problematika Festivala Lent
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 798  - Obrazec s podpisi
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 799  - Predlog za razrešitev sedanjih in imenovanje nadomestnih članov sveta zavoda Mariborska agencija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 800  - Predlog za razrešitev sedanje in imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke img  H GMS - 770  - Orto foto posnetek
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  H GMS - 770  - Predlog za širitev dnevnega reda
vodoravna delilna črta