Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 / Pregled aktivnosti in ukrepov v zadnjem mesecu
vodoravna delilna črta

 

Z nastopom novega župana Mestne občine Maribor dr. Andreja Fištravca smo njegovi svetovalci pričeli s pregledovanjem odprtih zadev in projektov, tj. dediščine prejšnjega župana in njegovega začasnega naslednika. Pri pregledu sledimo načelom kritične vsebinske presoje in gospodarne rabe sredstev, še posebej pa smo pozorni na možnosti racionalizacije in iskanje notranjih rezerv. Med prioritetnimi zadevami smo se posvetili projektu Evropske prestolnice mladih.
 
V prvi polovici meseca aprila smo tako ugotovili:
 
- Pri proračunski postavki 221210 Evropska prestolnica mladih (v nadaljevanju EPM) obstaja neskladje med načrtovanimi prihodki in odhodki, pri čemer je zagotovljenih 466.249 EUR prihodkov, preostali denar, tj. 783.751,00 EUR, pa bi naj bil pridobljen preko evropskih razpisov.
- Na proračunski postavki 221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti (v nadaljevanju SMD) je zagotovljenih le 19.000 EUR. Gre za sofinanciranje rednih mladinskih dejavnosti v mestu, za katere je občina lansko leto namenila 123.307 EUR.
- Z organizacijami, ki na podlagi lanskoletnega razpisa že izvajajo aktivnosti znotraj EPM (52 programov), niso sklenjeni pogodbeni aneksi za tekoče leto, kar pomeni, da organizacije programe izvajajo na zaupanje. Obenem akterji nimajo jasnih informacij glede izvajanja in vodenja projekta EPM.
- Pisarna EPM je bila pri pripravi in vodenju izvzeta iz Urada za kulturo in mladino kot pristojne strokovne službe in podrejena neposredno podžupanji.
- Pisarna EPM je delovala kot samostojni producent in izvajalec vsebin, njena vloga pa bi morala biti predvsem podporna in povezovalna.
- Pisarna EPM je bila glede na zahtevnost projekta predimenzionirana. Ob prevzemu so bile v njej zaposlene 4 osebe za čas trajanja projekta, 2 osebi sta delali preko podjemnih pogodb, 2 osebi sta sodelovali preko programa javnih del, 7 oseb pa je delalo preko študentskih napotnic. Po pregledu poročil smo ugotovili, da so nekateri študentje delali tudi 16 ur dnevno in mesečno opravili 273 delovnih ur, kar je v nasprotju z zakonom.
- Ob pregledu delovanja pisarne EPM smo ugotovili, da so se vodilni s posameznimi organizacijami dogovarjali in posledično financirali določene projekte brez ustreznih razpisov (tudi do višine 9.661 EUR). Za službene poti tudi niso pridobivali naročilnic, nekatere aktivnosti pa niso primerno zavarovali in odpovedali, kar vsakodnevno dodatno bremeni proračun projekta (npr. odpovedane letalske karte ali nočitve). Ob tem so se neracionalno odločali za promoviranje projekta (npr. revija Kapital).
 
V skladu z ugotovljenim smo takoj pričeli z izvajanjem naslednjih ukrepov:
 
- V sredini meseca aprila smo omejili službena potovanja in ustavili sklepanje kakršnihkoli novih obveznosti znotraj projekta.
- 24. aprila 2013 smo izvedli skupni koordinacijski sestanek z vsemi sodelujočimi pri projektu in jim predstavili situacijo. Ob tem smo se odločili za začasno zamrznitev projekta, pri čemer smo organizacije, katerih projekti že tečejo ali so pred pričetkom, zaprosili, da se obnašajo karseda gospodarno. Obenem smo se zavezali, da bomo organizacije o nadaljevanju projekta in finančnih zmožnostih obvestili sredi meseca maja.
- Med preverjanjem prihodkovne strani projekta EPM smo ugotovili, da je bilo od načrtovanih 466.429 EUR predvidenih kar 153.000 EUR od dotacij, 155.000 EUR pa je že predstavljalo predobremenitev pisarne (od tega je v letošnjem letu porabljenih že 90.400 EUR).
- Pisarno EPM smo vrnili v Urad za kulturo in mladino, pod okrilje večletne višje svetovalke za mladino dr. Martine Rauter.
- Zaradi zavarovanja rednega delovanja mladinskih organizacij, ki je bilo v času pred projektom EPM ključno, da je Maribor pridobil naziv prestolnice, smo s postavke EPM prerazporedili 123.307 EUR na postavko SMD. Na ta način smo omogočili, da se takoj izvede razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti. Razpis smo objavili 10. maja 2013. Zagotovljena sredstva predstavljajo seštevek lanskoletnih sredstev, ki smo jih namenili za mladinske programe, dodanih pa je še 20 % za prestolnično leto, saj želimo tudi rednim dejavnostim omogočiti dodaten zagon.
- Odpovedali smo študentsko delo, prekinili večino pogodbenih razmerij  ter ukinili dodatke k plačam (npr. za povečan obseg dela). Pisarno EPM v tem trenutku sestavljajo 4 zaposleni za trajanje projekta (zaposleni so znotraj mestne uprave), 2 osebi preko programa javnih del in ena oseba, ki dela preko podjemne pogodbe.
- Preverjamo odgovornost vodilnih pri projektu, da bomo lahko v nadaljevanju primerno ukrepali.
 
Na današnji dan podajamo naslednje odločitve glede nadaljevanja projekta:
 
- V skladu s prijavljenim konceptom in priporočili Evropskega mladinskega foruma, ki je 7. marca 2013 opravljal monitoring projekta, smo se odločili, da projekt primerno racionaliziramo in se osredotočimo na štiri temeljna področja:
(1) podpora organizacijam, ki so bile izbrane na javnem razpisu za sofinanciranje priprave programov v mladinskem sektorju za potrebe EP
(2) podpora pri črpanju evropskih sredstev
(3) razvoj prostovoljstva v mestu
(4) ohranjanje informacijskega središča za mlade – info točke.
Točke so predstavljene v nadaljevanju.
- Glede na trenutno finančno stanje Mestne občine Maribor, bomo s proračunskimi rezervami in kasnejšim rebalansom za sofinanciranje programov (sklenitev aneksov) zagotovili do 450.000 EUR, pri čemer bomo v sodelovanju s prijavitelji programe novelirali in jih primerno racionalizirali.
 
Obrazložitev novih temeljnih področij projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013
 
PODPORA ORGANIZACIJAM
Na Javnem razpisu za sofinanciranje priprave novih programov v mladinskem sektorju za potrebe Evropske prestolnice mladih je bilo izbranih 52 programov iz različnih vsebinskih področij: spodbujanje aktivne participacije mladih (decentralizacija aktivnosti, prostovoljstvo med mladimi, medkulturno povezovanje, mobilnost mladih), večanje zaposljivosti in zaposlenosti med mladimi, stanovanjska politika in neformalno izobraževanje. Z nadaljevanjem projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013 želimo vzpostaviti konkretnejši način sodelovanja z izvajalci programov. Do konca meseca maja bomo po vsebinskih sklopih skupaj z organizacijami nastavili konkretne cilje. S tem bomo sledili ciljem projekta EPM, ki so bili zastavljeni v prijavi Mestne občine Maribor:
- v sodelovanju z mladimi razviti in vzpostaviti najmanj osem novih dolgoročnih mladinskih programov, ki se bodo izvajali tudi po letu 2013, med njimi sta najmanj dva s področja zaposlovanja ali stanovanjske politike mladih.
Nov koncept naj bi premostil razkorak med odločevalci in izvajalci ter uporabniki, posledično pa dosegel racionalizacijo stroškov, višjo kakovost izvedbe izbranih programov in celotnega projekta EPM Maribor 2013. Cilj takšnega dela je izoblikovati uspešen model sodelovanja, ki bo odgovarjal aktualnim socialnim, ekonomskim in družbenim zahtevam.
 
ČRPANJE EU SREDSTEV
Evropske institucije zagotavljalo finančno pomoč na mladinskem področju v obliki številnih javnih razpisov. EPM Maribor 2013 bo organizacijam nudila podporo, svetovanje in partnersko povezovanje pri prijavi na razpise, ob tem pa tudi pravočasno obveščanje o aktualnih razpisih prek elektronskega informatorja EPM Maribor 2013.
 
PROSTOVOLJSTVO V MESTU
Eno ključnih področij EPM Maribor 2013 je tudi prostovoljstvo. Mladim želimo ponuditi prostor, v katerem lahko s svojimi inovativnimi idejami, znanjem in predlogi kreirajo lastne  projekte, sodelujejo pri organizaciji lokalnih in mednarodnih dogodkov ter izvedbi programov EPM Maribor 2013. Mladim želimo približati smisel prostovoljstva in jim pokazati, da prostovoljstvo ni zgolj neplačano delo. Mladi prostovoljci s sodelovanjem pri projektu pridobivajo izkušnje, nova poznanstva in reference, ki jim lahko kasneje koristijo tudi pri iskanju zaposlitve. EPM Maribor 2013 izvaja tudi Evropsko prostovoljno službo, v okviru katere gostimo prostovoljce iz različnih tujih držav. Cilj projekta EPM 2013 je okrepiti lokalno prostovoljstvo in vzpostaviti mehanizme za razvoj področja tudi po letu 2013.
 
INFO TOČKA
V središču mesta, na Trgu Leona Štuklja 2, je bilo vzpostavljeno Kulturno informacijsko središče Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 (v nadaljevanju: KIS EPM 2013). KIS EPM 2013 je odprt od ponedeljka do petka, od 10. do 18. ure. V letu Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 bo točka predstavljala središče, ki bo na razpolago mladim in mladinskim organizacijam za izvajanje najrazličnejših programov in predstavitev. Cilj je javnosti ponuditi prostor, v katerem se bo odvijal zanimiv in kakovosten program. Dodana vrednost KIS EPM 2013 bo tudi v živahnem dogajanju v samem središču mesta.
 
 
Pripravila:
 
Gregor Kosi, svetovalec župana za družbene dejavnosti in
dr. Martina Rauter, vodja projekta EPM Maribor 2013
 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke wav  Izjava župana MOM dr. Andreja Fištravca
vodoravna delilna črta