Odgovor MO Maribor družbi Iskra sistemi, d.d.
vodoravna delilna črta

 

Mestna občina Maribor je danes, 15. maja 2013, odgovorila podjetju Iskra sistemi, d.d. na njihov poziv na plačilo obveznosti po Pogodbi o izvajanju javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo projekta Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MO Maribor, ki ga je MO Maribor prejela 22. aprila 2013.
 
MO Maribor je pripravljena na sporazumno rešitev pravnih razmerij v zvezi s sklenjeno pogodbo o izvajanju javno-zasebnega partnerstva z dne 12. januarja 2012, pri čemer pa ne pristaja na rešitev razmerij na način, kot izhaja iz poziva družbe Iskra sistemi, d.d..
 
MO Maribor je podjetju Iskra sistemi, d.d. pripravljena poravnati terjatve v višini, ki bi ustrezala realni ceni opravljenih del, pri čemer predlaga, da realno ceno opravljenih del po predhodno navedenih finančnih poročilih ugotovi neodvisna (in med pogodbenima strankama sporazumno določena) organizacija.
 
V pozivu družbe ni navedeno in obrazloženo, od katerega zneska so obračunane obresti oz. kaj predmetni znesek sploh predstavlja. Glede na navedeno in glede na dejstvo, da MO Maribor, kot porabnica javnih sredstev in pravna oseba zavezana spoštovanju Zakona o javnih financah (ter vseh povezanih in relevantnih predpisov), na neobrazložen in neutemeljen znesek ne more pristati. Zato je MO Maribor pozvala družbo Iskra sistemi, d.d., naj postavko obračun obresti obrazloži in utemelji.
 
MO Maribor izpostavlja, da po podatkih, s katerimi razpolaga, tako semaforski kot tudi prekrškovni sistem nista produkta razvoja družbe Iskra sistemi, d.d., temveč sta oba sistema že razvita produkta, kupljena in dostopna na trgu. Zato je MO Maribor pozvala družbo Iskra sistemi, d.d., da specificira, obrazloži in utemelji zahtevek iz naslova vložka v razvoj.
 
MO Maribor zaradi že izpostavljenih razlogov (pravna oseba, zavezana spoštovanju Zakona o javnih financah in povezanih predpisov) in zaradi dejstva, da pred pristojnim sodiščem teče postopek zaradi ugotovitve ničnosti Pogodbe o izvajanju javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MO Maribor, ne more pristati na plačilo zneska kot nadomestilo zaradi izgubljenega projekta.
 
Ker je MO Maribor pripravljena na sporazumno rešitev pravnih razmerij v zvezi s sklenjeno pogodbo o izvajanju javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta, je pozvala družbo Iskra sistemi, d.d., da zavzame stališče glede izpostavljenih dejstev in okoliščin.
 


vodoravna delilna črta