22. marec - Svetovni dan voda 2013 »Mednarodno leto sodelovanja na področju voda«
vodoravna delilna črta


Ob svetovnem dnevu voda, 22. marcu, posvečamo več pozornosti vodi kot temelju življenja na zemlji. Decembra 2010 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leto 2013 kot Mednarodno leto sodelovanja na področju voda (Resolucija A/RES/65/154). Združeni narodi želijo s tem spodbuditi vse države članice in vse druge akterje k multidisciplinarnemu pristopu doseganja mednarodno dogovorjenih, z vodo povezanih ciljev ter za okrepitev zavedanja o njihovi pomembnosti.
 
Cilj tega mednarodnega leta je ozaveščanje tako o možnostih za tesnejše sodelovanje in o izzivih upravljanja z vodami, v luči povečanega povpraševanja po oskrbi s pitno vodo. Poudarek je na prepoznavanju pereče problematike oskrbe s pitno vodo, pomembnosti trajnostno naravnanega upravljanja in varovanja vodnih virov. Velik poudarek bo na mednarodnem sodelovanju, informiranju, izobraževanju ter pripravi strateških ciljev v zvezi z varovanjem vodnih virov in oskrbe s pitno vodo.
Ob vse večjem pritisku Evropske komisije o privatizaciji oskrbe s pitno vodo se nam zastavlja vprašanje ali se bo tudi na tem področju pričela tekma za dobiček in kakšne kakovosti vodo bomo po tem še pili?
 
Slovenski predpisi opredeljujejo vodo kot naravno javno dobro in omogočajo vsem dostopno oskrbo s pitno vodo. Večinoma so vodni viri zavarovani z vodovarstvenimi območji, kjer so opredeljeni pogoji uporabe tega prostora. Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, mora imeti opredeljena oskrbovalna območja za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja in prav tako območja z lastno oskrbo s pitno vodo. S črpališči in vodovodnim omrežjem upravlja občinska gospodarska javna služba, ki mora zagotavljati notranji nadzor glede kakovosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode. Predpisi določajo standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje javne službe, določajo ukrepe za opravljanje javne službe, in sicer vsebino operativnega programa varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo in obveznosti občine in izvajalcev javne službe ter načine in pogoje oskrbe s pitno vodo. Država in lokalne skupnosti poleg nadzora nad izvajanjem oskrbe s pitno vodo določajo tudi cene storitev oskrbe s pitno vodo, ki so v Sloveniji, v primerjavi z drugimi državami, zelo nizke. Čeprav nizke cene niso v korist vzdrževanju in investiranju v omrežje oskrbe s pitno vodo, so v današnjih razmerah bolj sprejemljive za vse uporabnike pitne vode.
 
Obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja je tudi odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih odpadnih voda, v predpisih pa so opredeljeni standardi te vrste komunalne opremljenosti.   
 
Program aktivnosti v Mariboru ob Svetovnem dnevu voda je v priloženem sporočilu.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Analiza porabe vode
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Svetovni dan voda 2013 - Program aktivnosti v Mariboru
vodoravna delilna črta