Odziv MOM na navedbe predstavnika sindikata Gorana Rajića
vodoravna delilna črta


Mestni svet Mestne občine Maribor je sprejel dokument »Sprememba odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Maribor«, na podlagi katerega je Mestna uprava MOM pripravila akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih smo 21. 12. 2012 »Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Maribor« poslali tudi reprezentativnemu sindikatu v organu, in sicer po e-pošti in redni pošti. Predstavnik sindikata delavcev mestne uprave Goran Rajić od takrat ignorira in zavrača komunikacijo, ob tem pa z neresničnimi in zavajajočimi izjavami ustvarja medijski pritisk.
 
Na Mestni občini Maribor bi želeli podati pojasnila glede številnih neresničnih trditev gospoda Rajića, ki so bile objavljene v članku z naslovom »Za pogovore ni razloga«, objavljenem v torek, 15. 1. 2013, v časopisu Večer.
 
Kot je zapisano v članku, v sindikatu opozarjajo, da bi bil morebiten podpis akta brez njihove privolitve nezakonit, kar ne drži. Iz zakonskih določil izhaja, da v kolikor »predlagatelju ne uspe doseči uskladitve predloga akta oziroma odločitve z mnenjem reprezentativnih sindikatov v organu, se lahko sprejme neusklajen akt oziroma odločitev, vendar je treba razloge, zaradi katerih ni bilo upoštevano mnenje reprezentativnih sindikatov v organu, pisno obrazložiti in poslati reprezentativnim sindikatom v organu, katerih mnenje ni bilo upoštevano.« Po našem mnenju se, upoštevajoč vsebino izjav predstavnika sindikata, poraja upravičen dvom, da imajo sindikati že vnaprej izoblikovano stališče, ne glede na gradivo in obrazložitve, ki smo jim ga že posredovali. Ob tem, da so sprva zavračali poslano gradivo, se prav tako niso želeli udeležiti usklajevalnih sestankov 28. 12. 2012 in 14. 1. 2013.
 
Predstavnik sindikata se sklicuje na kršitev postopka sprejema akta o sistemizaciji, ker mestna uprava naj ne bi zagotovila razumnega roka in naj ne bi gradiva ustrezno pojasnila. Kljub temu, da Zakon o javnih uslužbencih v nobenem delu ne določa, koliko dni bi ta rok moral biti, se je z željo po konstruktivnem sodelovanju z reprezentativnim sindikatom na dopisni seji mestnega sveta podaljšal rok za sprejem akta. Mestna uprava je predstavnikom reprezentativnih sindikatov v organu 11. 1. 2013 posredovala tudi dokumente z analizo, cilji in razlogi reorganizacije poslovanja, število in struktura delovnih mest ter število javnih uslužbencev. S tem je upoštevana določba petega odstavka 156. člena Zakona o javnih uslužbencih, ki opredeljuje, kaj mora obrazložitev k predlagani reorganizaciji vsebovati. Kot predlagatelj smo glede na vsebino in obseg predlaganih sprememb ocenili primeren oziroma razumen rok za podajo stališča. Reprezentativnim organom ne odrekamo pravice do mnenja tudi glede ostale prejete dokumentacije. S ciljem priprave dobre reorganizacije smo k podaji predlogov in pripomb pozvali tudi vodje notranjih organizacijskih enot, ob tem pa želimo prisluhniti tudi vsebinskim in konstruktivnim predlogom sindikatov, a se usklajevalnih sestankov žal ne udeležujejo.
 
Kljub številnim pojasnilom gospod Goran Rajić še vedno vztrajno podaja netočne razlage, da podžupan Milan Mikl ne more imeti polnih pooblastil. Zaradi javno izraženih dvomov tako s strani državnega poslanca Matevža Frangeža, predstavnika sindikata in drugih smo za mnenje zaprosili Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Kot so pojasnili, je potrebno razlikovati dve situaciji, in sicer prenehanje mandata župana zaradi odstopa (posledice in pooblastila ureja drugi odstavek 33a. člena Zakona o lokalni samoupravi) ter položaj, kjer mandat župana ne preneha, pač pa ga podžupan nadomešča v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti (posledice in pooblastila urejata določbi tretjega in četrtega odstavka 33a. člena Zakona o lokalni samoupravi). V prvem primeru, ob prenehanju mandata župana, podžupan zastopa občino v funkciji župana brez posebnega pooblastila. V takšni situaciji ima podžupan v funkciji župana polna pooblastila župana, kot jih določa zakonodaja. V drugem primeru, pri nadomeščanju župana, pa podžupan v okviru svoje funkcije brez pooblastila opravlja naloge iz pristojnosti župana, če gre za tekoče naloge župana in tudi tiste, za katere je pooblaščen. Podžupan Milan Mikl zastopa Mestno občino Maribor v funkciji župana in ima v funkciji župana polna pooblastila župana.
 
Navedbe predstavnika sindikata, da je trimesečno nadomestilo za bivšega župana Franca Kanglerja nezakonito, je prav tako neresnično in zavajajoče. Glede pravice do nadomestila bivšemu županu je pridobljeno mnenje Ministrstva za pravosodje in javno upravo z dne 28. 12. 2012, ki razlaga, da »pravice župana po prenehanju funkcije ureja Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o funkcionarjih, ki v 1. in 2. členu določa pravice funkcionarja po prenehanju funkcije in postopek za pridobitev te pravice. V zvezi s tem pojasnjujemo, da navedeni zakon ureja pravico funkcionarja, ki mu je prenehala funkcija, do nadomestila plače in te pravice ne veže na razlog prenehanja funkcije.« Prav tako trditve, da je gospod Franc Kangler dobil stoodstotno nadomestilo, ne držijo, saj je v obrazložitvi sprejetega sklepa navedeno, da je upravičen do »do nadomestila plače v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je prejel, ko je opravljal funkcijo«.
 
Žalosti nas, da 'komunikacija' s strani sindikata poteka zgolj preko medijev, usklajevalnih sestankov pa se ne udeležujejo. Z netočnimi informacijami in provokacijami v medijih vznemirjajo tako zaposlene kot javnost. Na Mestni občini Maribor zato pozivamo predstavnika reprezentativnega sindikata k vsebinskemu in konstruktivnemu dialogu.


vodoravna delilna črta